Bog 1 (1945-46)

Vandrebogen “De tolv”, bog nummer 1

Afskrift udført af Kirsten Garne, Kristians datter

Til vore Efterkommere.

Til Orientering for vore Efterkommere – hvis der da bliver nogen – der finder denne Bog.
Vandremappen ”De tolv” er startet i Februar 1945, og indtil denne Bog blev taget i Brug er Korrespondancen foregået på Breve.
Saafremt man maatte ønske at se disse maa Henvendelse ske til Ingers Børn eller Arvinger, hvor Dokumenterne vil være at finde.

Vagn Garne

København, den 12. juni 1945

Brev modtaget 6. juni – Bogen afsendt 13. juni
København, den 12. juni 1945

Kære Søskende.

Efter Henstillinger i Brevene bl.a. fra Hans og Ove har vi 3 Københavnere tilladt os at lade denne Bog afløse Brevene, der sikkert ogsaa i det lange løb vilde vise sig at være upraktisk, naar Brevene, som Inger har ønsket det, skulde samles sammen. Ved at skrive i Bogen tror jeg, vi faaet et bedre Overblikover det hele. Da vi gaar ud fra, at I alle har læst Brevene til Brylluppet, sender jeg kun Jens’s Brev med, der saa maa følge Bogen til denne naar Inger.
Vi er spændte paa, om det vil lykkes for os at faa Færgebilletter, saa vi kan komme Hjem på Ferie. Køerne paa Hovedbanegaarden begynder i disse Dage omtrent et Døgn før Billetsalget aabner. Sinne skulle have Billet til den 23., men naaede ikke at faa nogen, før de var udsolgt. Det var vist Meningen tante Agnes og Inger ville rejse den 3. Juli, og jeg haaber at komme af sted den 14. Juli og tilbringe en Uge hjemme i Sellerup og saa tage til KU’s Landslejr i den anden Uge fra 29. Juli til 4. August.
Hvordan gaar det med dig Gerda og Anker, er I ved at finde jer til rette i jeres Hjem i Kragelund? Det maa være dejligt at bo sammen i jeres eget Hjem.
Her i Hovedstaden gaar Livet nu sin vante Gang med store Begivenheder som Afveksling. I Søndags saa vi Vagtparaden for første Gang, og næste Søndag skal vi til RAF’s store Flyveopvisning i Kastrup, og endelig har vi 1. Juli Landskampen Sverige-Danmark.
Vi glæder os meget til at se Edith herovre i København og haaber, hun maa faa en Færgebillet, ellers kommer hun vel over uden.

De kærligste Hilsener
Vagn

Modtaget den 14. Juni 1945 – Afsendt d. 19. Juni -45

Kragelund 18. Juni

Kære Søstre og Brødre.

Saa skal jeg for anden Gang skrive i ”De 12”, denne Gang i Bogform, det faar vi nu vist ogsaa langt mere Glæde af.
Nu vil jeg begynde mat at sige til I store at det en meget stor Fejl, I ikke for længst har stiftet eget Bo, I kan det er herligt at have Foden under eget Bord og hver Dag være sammen med sin bedste Ven, nu forstaar jeg slet ikke hvordan vi før har kunnet undvære hinanden i Dage. Vi har jo arbejdet sammen i Roerne det gir godt naar vi er der begge to, jeg for mit Vedkommende tjente 114 Kr. i knap 14 Dage, Anker skulde jo først have Daglønne før han begyndte at tjene ekstra, men det gav jo alligevel noget hver Dag. I Morgen og paa Onsdag skal jeg ud at varte op til Begravelse, det en paa Alderdomshjemmet der er død, saa vidt jeg husker en Hans Mikkelsen og saa ”æ gammel Smed” mon I ikke alle kender ham bedst under det Navn, og paa Torsdag begynder jeg saa i Roerne anden gang, Anker kommer nu ikke med da han har en Del andet han skal have ordnet først.
Vi har jo nu faaet en Del forskelligt byttet af det vi havde faaet saa meget af, kun hvad vi har faaet i Stedet vil jeg nu ikke fortælle, for det kan I faa at se naar I kommer om og besøger os! Vi har jo ogsaa faaet en lille Lysekrone her i Stuen, en Kuglependel i Soveværelset og en Lampet ude paa Opgangen, desuden har vi faaet en Bogreol og en Lænestol, saa nu synes vi selv at vi har en dejlig Stue, vi er nu begge saa lykkelige for vort lille Hjem.
Nu haaber vi jo paa at I alle vil komme om og besøge os, naar I kommer hjem på Ferie, endnu har kun Astrid været her foruden I der var her paa dagen efter Brylluppet, ja det vil jo da sige der har været mange her fra Snede Sogn og i Søndags var Ankers Søster, med Mand og Drenge her! Vi glæder os meget til Mor skal komme, nu varer det vist heller ikke saa længe, men hun har jo været saa optaget af den lille Paul. Nu maa jeg vist ikke mere, saa sendes de kærligste Hilsner til jer alle baade i Syd, Nord, Øst og Vest
Fra Anker og Gerda

Modtaget den 22. Juni – Afsendt den 29. Juni

Kære Søskende!
Denne Gnag bød ” de tolv” ikke på meget Læsestof, det var kuns Vagn og Gerda der havde skrevet, Jens´ Brev skulde jo ogsaa have været der, men det havde Gerda glemt at lægge i, men det kom da saa et Par Dage efter som et forsinket Lyntog.
Hvad Nyheder angaar har jeg ikke oplevet saa meget, siden vi sidst var sammen, det er jo ikke meget nyt at opleve imellem Roerækkerne, men nu er jeg snart færdig med dem, jeg har tjent omkring ved 150 Kr., saa det kan jo godt gaa an.
Vi har i Dag faaet en dejlig Regn, som vi er meget glade for, det var ved at være lidt smaat med Græs, men hvis vi faar lidt Varme igen, skal det nok bedre sig.
Den 7. Juli skal vi til Dyrskue i Næstved, vi skal have 3 Køer og 4 Kvier derud, det er dejligt med saadan en til dels Fridag.
Karen og jeg gaar jo og er lidt misundelig paa alle I som ikke har haft jeres Ferie endnu, men det er nok ellers ikke blevet bedre Rejseforhold, siden vi var hjemme, selv om Toget gaar hver Dag nu, nu haaber vi, at det kan lade sig gøre at køre med Lyntog, næste Gang vi skal Hjem til Jylland.
Jeg har da fået plantet lidt Tobak i Aar igen, og i Aar har jeg tegnet Kontrakt paa det hele, saa er man da sikker paa at blive af med det, sidste Aar havde jeg også lidt Tomater, men det skal jeg ikke prøve mere, det er det rene Ruin.
I Aften skal jeg på Herregårdsbesøg det er herregaarden ” Gunderslevholm” vi skal besøge. Det er som Medlem af ” Unge Landmænd” paa Næstvedegnen at jeg faar Lejlighed til det. Vi kommer en Del ud omkring og ser paa Køer og Heste og Marker, det er meget interessant. Vi faar jo saa Undervisning i at bedømme Køerne og Hestene, ja nu engang i Efteraaret skal vi endog have vort eget lille Dyrskue, hvor vi ”unge Landmænd” så skal være Dommere.

Nu har jeg ikke mere at fortælle denne Gang saa jeg vil slutte med de kærligste Hilsener – til jer alle sammen

Kristian

P.S. Hilsen fra Karen

Modtaget den 2. Juli – Afsendt den 8. Juli

Kære Søskende!
Naa, saa maa jeg ogsaa se om jeg kan faa lidt kradset ned. Vi har haft en dejlig rolig Søndag i Dag. Mor og Birgit rejste i Gaar med 7.30 Toget om til Arnes Bryllup, de skulde saa køre med Onkel Hans´s til Kirken og saa vilde deres Chauffør godt køre dem til Kragelund om Aftenen, saa de kommer ikke hjem inden i Morgen Aften, og saa kommer Tante Agnes med maaske, men det ved vi ikke rigtig. Jens er heller ikke hjemme, han er i Hoptrup til Elevfest, han kørte i Morges ved 5 Tiden, tror jeg. I Gaar var jeg opppe at gøre Opvartning ved Julius Thomsens 60 Aars Fødsesldag, der var ordentlig Gilde skal jeg love for med høj Smørrebrød om Aftenen. Saa det blev lidt sent inden jeg kom hjem, man saa sov jeg ogsaa længe i Dag.
Jeg skal love for, vi har fået noget vand i dag, det skyllede ned over middag så kolossalt. Det er jo ikke så godt med alt det Regnvejr for Tørvenes skyld, der bliver mange Spilddage, men man kan jo da gerne finde lidt at lave. I aften er det det flotteste Vejr man kan tænke sig, men de spaar jo stadig Regn i Radioen.
Edel er kommet hjem i Aften, og hun sidder og vrøvler hele Tiden, saa det er ikke til at samle sine Tanker, og Edith sidder og læser i ” Men jeg saa ham dø”, og hun er saa optaget, at hun bare gi’r et Par Grynt til svar. Herta er ogsaa her inde, den gaar rundt og fanger Fluer, og af og til lader den sig falde ned paa Gulvet med et ordentlig Bump.
I kan tro, vi har haft mange Jordbær, det er jo rart nok med mange Jordbær, men Puh ha , det er nu ikke så rart at plukke dem. Naa, men nu maa jeg heller slutte, da jeg ikke har noget nyt af fortælle.

De kærligste Hilsener
Til jer alle
Astrid

Modtaget den 8. Juli Afsendt den 11. Juli 1945

Kære Søskende!
Ja nu maa jeg vist hellere se at faa skrevet i ”de tolv” og sendt videre, nu har vi vist haft den længe nok. Tante agnes er her paa Ferie i disse Dage, hun rejser paa Fredag igen, saa skal hun om og se til Onkel Hans´s og Gerda, hun kommer dog igen Mandag. Nu er Joan jo kommet hjem paa Ferie, vi regner med hun kmmer herud i Dag, saa det bliver jo spændende. I Gaar var Tante Agnes og Mor ved at afluse Herta, den havde saa forfærdelig mange, jeg ved ikke om det var Lopper eller Lus, men den var vel nok godt tilpas med at komme af med dem. Nu har vi vel nok faaet fint Vejr, nu maatte det ogsaa godt holde et Stykke Tid, det er jo ikke saa godt for de kære Tørv, og Sinne vil vel ogsaa gerne have godt Vejr i sin Ferie. Hun kan vel nok sagtens, hun saadan har gode Dæk at køre paa. Jeg har saa daarlige Dæk, at jeg punkterer saa sige hver Gang, jeg er nogen steder. I aftes var Edel hjemme, hun var punkteret, saa vi maatte til at lappe, jeg fandt ikke mindre end tre Huller, saa det var jo en Del, men nu er jeg spændt paa, om de holder, saa bliver Jens nok ogsaa glad, hvis jeg selv kan lappe Cykel. Edel havde fortalt, at hun skulle lære at lappe Cykel, hvis hun ville være Spejder. Jens foreslog, at jeg ogsaa skulle blive det, saa jeg selv kunne lappe, det var jo da ogsaa en Idé.
Nu er Jordbærrene snart ovre for i Aar, men vi har ogsaa plukket en ganske god Portion, op mod en 400 Pund, så det kan jo nok betale sig, med de Priser, der har været i Aar, vi har aldrig faaet under 1 Kr for dem. Mon I er færdige med at køre Hø ind de forskellige Steder, vi skulle have været færdige i Aftes, men saa komn Grethe af Arthur Madsen og sagde, om Jens ikke vilde komme ned i Mosen, jeg ved ikke hvad de skulde lave, nu maa vi jo haabe det ikke begynder at regne inden. Nu ved jeg ikke mere at skrive og jeg skal ogsaa skynde mig ned at stakke Tørv.

De kærligste Hilsner
Til jer allesammen
fra Edith

Modtaget den 12. Juli Afsendt den 19. Juli

Kære Søstre og Brødre.
Saa fatter jeg omsider min Pen og giver mit Bidrag til ”de tolv”. Vi har haft meget travlt her paa Gaarden de sidste 8 Dage, da vi har haft ca. 25 Td. Land Græs- og Turnipsfrø at faa høstet, nu er vi imidlertid færdige og nu giver Regnen os jo et lille Pusterum, før vi skal have det hjem og have det tærsket. Forresten haaber Theodor at faa Petroleum til Traktoren, saa vi kan tærske det i Marken, det vilde jo være en stor Nemhed, men jeg er bare bange for at vi ingen Petroleum faar. Vi har haft en masse Feriebørn her paa Gaarden de sidste tre Uger, ja vi har det endnu, det er alle Børnebørn, og dem er der mange af i den her Familie. Dog er der heller ikke saa faa norske Børn her i Omegnen, ja ”Børn” er nu saa meget at sige, der er mange af dem, der er en sytten eller atten Aar. Sidste lørdag var vi til Indvielsesfest for sportspladsen i Erritsø. Vi stillede med et Haandboldhold, og vi fik rigtig mange Tamp – 9-4. Om Aftenen var der saa Sanglege og forskelligt andet. Der var mange Nordmænd med, mindst en 12-14 stykker.
Naa, saa har den første af os faaet Arbejde udenlands, men det bliver jo sikkert ikke den sidste, der prøver en tur ud over de grønne Bølge.
Mandag Aften var Andkjær herovre til Haandboldkamp (Edel var med) de vandt med alle deres Hold, saa at tabe, det kender vi her i Bredstrup.
Kristian skriver saa tit om Foreningen for unge Landmænd i Næstved, nu har vi ogsaa faaet oprettet en do Forening her i Fredericia, og den tror jeg nok vi skal blive glade for. Vi har allerede haft ikke saa faa Markvandringer og sidste Fredag havde vi et Binde-og Slaamaskinekursus, det var meget lærerigt, men desværre fik jeg ikke det hele med, da vi tre Karle her paa Gaarden kom lidt for sent, hvad de fleste af mine kære Brødre og Søstre ikke er uvant med, naa denne Gang var jeg nu uskyldig heri! Men nu vil jeg slutte, da jeg skal op i Marken og hente min Jakke, som jeg glemte at faa med hjem.

De kærligste Hilsner
til Jer alle
fra
Ove

Modtaget 20/7 Afsendt 22/7

Kære elleve.
Saa er det blevet min Tur. Jeg er hjemme i Dag, det er Søndag Aften. Saa jeg hviler mine trætte Lemmer. Jeg skulde ellers have været til at tælle Penge men da jeg skulde til at se efter saa havde jeg ingen. Nu skal vi jo snart til at høste, og naar vi er færdige med det saa skal vi vel til at se os om efter en ny Arbejdsanstalt. Det har været en mand fra………….Det er lige blevet meddelt, at denne meddelelse ikke maa komme igennem for Astrid, det var for resten rart snart at blive fri for censuren.Vi har lige haft vor Madmor paa Sygehuset, og der var en Pige, der skulde have haft Ferie. Hun var grædefærdig af sorg og harme. Ester havde faaet en meget tyk Finger saa skulde hun jo have skaaret i den og det skete baade på Kryds og Tværs, men der var ingen Betændelse i den, saa kom hun jo paa Sygehuset, der fik hun lagt Dræn i den, nu er hun kommet hjem igen, men hun skal til Behandling hver Dag. Forkarlen havde Ferie i de Dage, og Børnene var jo ikke lette at styre, men Else sagde, at jeg var den værste. Hertha gaar jo og venter i de her Dage. Sinne arbejder som en vanvittig paa at udrydde Lusene, men nu tror jeg at I skal slippe for mere

De Kærligste Hilsner
Gunnar

Kære Søstre og Brødre.

Nu er mappen naaet Rækken igennem og havnet hos mig. I dag er jeg hjemme. Ove har ogsaa været hjemme men tog af sted her efter vi havde spist, da han skulde til Ungtbesøg i Bredstrup. Sinne og Astrid har været paa en cykeltur til Rømø, de havde lejet en Tandem, fordi Astrids Dæk er saa daarlige. De tog af sted Onsdag Morgen og kom hjem igen Lørdag Aften. Ja, jeg blev ikke færdig med at skrive sidste Gang saa nu klør jeg paa igen. Hertha har faaet 7 Hvalpe først fik den seks, og de troede saa ikke at der var flere, saa Jens huggede Halerne af dem, men saa et Døgn efter kom den syvende dumpende, saa det var jo en Overraskelse. Vagn er hjemme paa Ferie for Tiden, han kom Lørdag Aften, eller Nat maa man vel hellere sige, Klokken var da snart to. Nu er Peter jo bleven skudt, Foreningen tog den, men ned var ogsaa saa daarlig til Bens nu, saa det var snart ogsaa en Skam den skulde blive ved at leve. Astrid har faaet Plads i Gaarslev, fra August Maaned, det er hos en Kone som har Hjerneblødning, sener er edt vist Meningen at hun skal over til Tante agnes, jeg ved ikke rigtig om det er til September, men det tror jeg nok det er. I Aften skal jeg til Haandbold vi skal spille Kamp mod Fredstred, saa nu maa vi jo se om vi kan give dem Tæv.

Nu vil jeg slutte med de
Kærligste Hilsener
fra Edel

d. 14/8-45

Kære Alle!
Mange Tak for Brevene, det er meget bedre med en Bog, der er mere Orden paa Brevene, naar man skal læse dem. Det er blevet lidt forrykket denne Gang med at faa Bogen sendt, da de fleste af os var hjemme i Ferien, saa kunde Brevene jo ikke blive saa varierede, jeg var meget skuffet over, at jeg slet ikke fik set hans i min ferie, bare han ikke bliver slidt op til Brystbillede til sidst. Jeg havde en god Ferie med ikke saa lidt godt Vejr noget lunefuldt er det jo i Aar, som Edel fortæller var astrid og jeg paa Cykeltur til Rømø og paa Hjemvejen besøgte vi Helga i Vamdrup, det var en god Tur, det samme kan ikke helt siges om Vejret, saa var jeg hos Gerda et par Dage og rundt hos faktisk hele Familien. Desværre kan det vel ikke Nytte at sende Inger Vandrebogen denne Gang påaa Grund af Censuren, jeg fik Ingers Adresse forleden på Fredsvennernes Kontor, det er Berg Skole, Vestre Aker Oslo Norge. Hun passede nordmænd nu, der havde været i tyske Koncentrationslejre, de mente, det var Patienter med Tuberkulose. Jeg fik forleden sendt en Bog og et Hæfte fra Inger, der var ikke spor af Brev med; men hun havde skrevet ude paa Pakken, saa jeg kunne se, det var hende, der maa ikke lægges Breve i; men pakken skal sendes direkte fra Boghandleren, saa garanterer han for, at der intet ulovligt findes i den, nu hører jeg vel fra Inger til min Fødselsdag, haaber jeg. I Gaar var vi til Fødselsdag hos Onkel Karls, desværre maatte jeg gaa tidligt, da jeg for Tiden har tolv Timers Nattevagt, jeg skulde ellers have spist til Aften ogsaa. Man kan rigtig nok se, de lyse Nætter er forbi, det er saa kulsort, når man kigger ud i Nat. Det er dejligt nu, der begynder at komme mere Lys paa Gaderne, det var morsomt at se forleden Aften, jeg kørte fra Gentofte, nogle Steder har de naaet at faa det i Orden, andre Steder ikke, på Tagensvej var et Stykke den ene Side badet i Lys, den anden Side var endnu Mørklægningsbelysningen, man blev helt glad for at se og i godt Humør over, at vi efterhaanden er tilbage til normale Tilstande, selv om der selvfølgelig er lang Vej endnu. Nu ser det da ogsaa ud til at Verdensfreden nærmer sig, forhåbentlig en Fred der må vare. Tante Agnes har fået solgt sin hundehvalp for 80 kr. Det er jo spændende om de hjemme kan komme af med Herthas Flok, de bliver sikkert nogle værre Banditter, naar de bliver lidt større. Faster er ogsaa med tilbage fra Ferie, hun tænker paa at rejse en Tur til Jylland til edteraaret maaske omkring Kongens Fødsesldag, det bliver da sikkert ogsaa meget bedre at rejse til den Tid, Faster har været oppe i sit Hus hele Ferien; men hun følte sig træt og uoplagt, det har ogsaa været nogle urolige og nervepirrende Aar ikke mindst sidste Vinter, mon ikke det er Reaktionen ovenpaa alt det, der gør sig gældende.

Rigtig mange Hilsner til Jer alle fra
Sinne

Alsøvang 23-8-45

Ja til Lykke med Freden, lad os takke Gud og bede ham bevare den for os.

Kære Søstre og Brødre!
Tak for godt Selskab af Brevene i de tolv, nu maa jeg saa hellere se at faa et lille Bidrag med. Jeg blev snydt for Jenses Brev; men det faar jeg jo finde mig i. Jeg havde tænkt lidt paa at lade mig fotografere, det er da vist godt, at jeg ikke har gjort Alvor af det, for efter at have læst Sinnes Brev, kan jeg da ikke risikere at sende Brystbilleder til jer.
Jeg skal gerne indrømme, at her er meget at lave i Sommer, her er jo 36 ha, en Del er dog Eng og Udmark, som jo ligger i Græs; men vi har haft 20 Køer det meste af Sommeren, og vi har meget af tiden kun været 2 Mand, vi havde dog en Russer til at hjælpe og stakke Høet og hakke Roerne anden Gang. I den sidste Tid har vi været 3 Mand hele tiden, og desuden har vi haft en Daglejer 3 Dage om Ugen.
Vi fik tidligt begyndt at høste og de 6 Tdr Land vi høstede først fik ikke meget Vand. Derimod havde vi 8 Tdr Land Havre, som laa en Del, det fik vi 2 Omgange paa, saa fik vi Storm og Regn, og det knækkede saa ned den modsatte Vej, som det første, nu har vi da omsider faaet det høstet, vi høstede det med Binderen, der spildtes dog meget Korn, og Negene, hvis de da kan kaldes Neg, har Top i begge Ender, og nu er det hele vist gennemblødt af Vand, vi tager Byggen og en 3de Del af Hveden hjemme, og vi manglet altsaa det meste af Hveden + Havren og 1½ ha Rødkløver som skulle have været slaaet i Dag, men det har regnet det meste af dagen 10 mm, + 1½ ha Ærter hvoraf de halve ligger afrevet i Smaabunker, den anden halvdel er ikke revet af.
Jeg har ikke haft min Ferie endnu, jeg skulde ellers have været hjemme et par Dage i Sinnes ferie; men vor Karl var lige taget hjem paa Ferie, da jeg fik Kortet fra Sinne, og Dagen efter at han kom tilbage , begyndte vi at høste, og hvis man tager på Ferie, når Binderen klaprer hen over Marken, i det Landbrug, man står for, er man da vist ikke Landmand.

Hermed de kærligste Hilsner
fra store Bror

Sellerup d 26-8 1945

Kære Søstre og Brødre!
Tak for Hilsener. Jeg skal saa forsøge at give en lille Beskrivelse af hvordan vi har det herhjemme..
I Morgen regner jeg saa med at vi skulde til at køre Korn ind, nu ser Vejret helt stabilt ud. I Morgen skulde vi saa ogsaa til at have det sidste Hør ind, vi haaber saa at kunde faa Lov til at levere inden alt for Længe, det skal gerne give en god Afregning, da der ligger et stort Arbejde forud.
Vi har for øvrigt i det store og hele haft en rigtig god Avl paa Marken i Aar, vi har faaet Rugen og Btggen ind, samt Rug og Hørstubbe pløjet.
Søren P. Lund er halv Invalid for Tiden han har faaet en haand revet op af en Tommefjeder, jeg har lovet at hjælpe dem lidt med Indkøringen.
Der er blevet startet en Skytteforening i Brejning, og de er ved at faa en skydebane lavet bag ved Povl Jensens skov det bliver en 250 m saa det bliver Sport.
Jeg har været ude paa fjorden et Par Aftener, det er nogenlunde godt med ……? I Aal i Aar, men sidst jeg var ude fik jeg ikke spor.
Hans Hansen havde Fødselsdag i sidste Uge, da blev han 70 Aar, saa det var jo en stor Fest.
Astrid og Edel er hjemme i dag.
Jeg har endnu ikke naaet at være omme og besøge Gerda og Anker, men jeg maa se at komme derom en af de første Søndage.
Hermed de bedste Hilsener
Jens

Modtaget den 30. August Afsendt den 4. September

Kære Søskende.
Først en frisk Hilsen fra Astrid, der er vel ankommet til København. Joan og jeg hentede hende paa Banegaarden. Hun havde haft Siddeplads det meste af Vejen.
Dernæst lidt Galde til gerda fra Sinne, der var en del utilfreds med, at du havde glemt Fødselsdagen, men nu saa jeg da, at der laa et Brev i Forgaars, som sikkert er sendt under Mottoet ” bedre sent end aldrig”.
Joan har lige tiltraadt en ny Stilling som Barneplejerske hos en Direktør i Lundsgade ikke ret langt fra Frederiksberggade, der er 2 Børn en paa 8 og en paa 6 Aar; deres Mor er død for et Aars tid siden. Hos Hr. Banke var der fire Børn, saa hun faar ikke saa meget at bestille i sin nye Plads, mere i Løn og mere Frihed. Jeg skal hilse mange Gange fra hende.
Vi har lige faaet Brev fra Inger, det er sendt til Tante Agnes, men jeg haaber jeg faar Lov at send det med Mappen, sammen med det andet Brev fra 10/8.
Som I vil se, har den danske Radiospeaker lovet at tage Dannebrogsflag med op til dem. Prøv at lukke op for Radioen på Søndag, maaske hører vi, han overrækker dem Flagene.
Hvis jeg ikke skal staa i Kø i flere Dage for at faa et Pas, regner jeg med at tage en Tur til Sverige inden saa længe. Jeg har aldrig været uden for Landets Grænser, saa det er ikke for tidligt, jeg kommer paa en ”Udenlandsrejse”, selv om det kun bliver en lille Rejse paa en Dag eller to.
Det bliver spændende at se, hvad Jens faar ud af sin ”danske Bomuld”; hvis det skal have mildt og fugtigt Vejr, naar det lægges ud, har Vejret vist været ideelt.
Jeg venter mig ogsaa meget af Kristians Tobakshøst, jeg har bestilt et mindre Parti hos ham.
Mange Tak for Billedet Gerda, det var et Held Sinne havde faaet det med og at to Fejltagelser opvejer hinanden.
Med Hilsen fra Hus til Hus
Vagn
479 P.S. Sinne har sendt Ingers sidste Brev til Faster. Jeg ringer til Faster i Aften og haaber hun vil sende det til Gerda

Modtaget d. 7-9-45 Afsendt d. 14-9-45

Kragelund d. 14-9

Kære allesammen.
Nu maa jeg vist hellere faa fat i min Pen og faa givet et Bidrag til ”de tolv” at jeg ikke gaar hen og overskrider Tiden, forhaabentlig har jeg da ikke gjort det allerede, men jeg nu ganske bestemt ikke modtaget den før Fredag, selv om jeg ser Vagn har afsendt den om Tirsdagen. Der skulde egentlig følge en lille Konvolut eller Pose med, saa vi f. Eks kom et 20 Øres Frimærke i naar vi har den én Dag over Tiden og saa steg det hver dag med 10 Øre, saa kunde de Penge jo bruges til Anskaffelse af en ny Mappe naar denne her er fyldt.
Det er vel nok interessant at læse Ingers Breve, men bare hun ikke gror helt fast deroppe. Jeg har egentlig ogsaa faaet et dejligt langt Brev fra hende, men det har jeg sendt hjem, men nu vil jeg bede Edith sende det med naar Mappen naar hende.
Saa i dag er det begyndt at regne, vi er nu meget kede af det, da vi har lidt Brænde ude endnu, vi har nemlig faaet en hel del Træ ud over vores Tildeling, vel ca. en 5-6 Rummeter henholdsvis Bøg og gammelt Træ, det gamle har vi faaet ved Uffe Madsen Højen der har bygget en ny Lade, og Bøgetræet er fra Ankers svoger Kristen Henriksen i Højen, ja det er vel i Grunden ogsaa min Svoger. Vi har nu det meste i Hus, men desværre har vi lidt ude endnu.
Syntes I ikke det er trist at vi nu har Efteraar. Anker og begriber nu slet ikke hvor Tiden bliver af den flyver for os, jeg går jo nu stadig til Lys hver anden Dag, det tager jo ogsaa meget tid, nu har jeg fået 23 Behandlinger og haaber snart at være færdig, men det er nu ikke væk endnu, de siger ogsaa derude, at det er noget haardnakket.
Paa Lørdag kommer ankers Far og Mor og bliver her lidt, næste Søndag venter vi Edith og haaber ogsaa snart paa Jens’s Besøg, saa er det Meningen vi skal have de unge som Anker tjente sammen med hos Uffe Madsen, Mor og Mette venter vi i næste Maaned, Hanne Elbæk kommer vist ogsaa snart, og sidste Søndag var der et par herude fra ”Oxviggaarden” saa vi har ordentlig Rykind for Tiden, men det er nu herligt især naar Familien kommer, der har ikke været for mange af mine Søskende her endnu, men i ved jo alle at vi vil være meget glade for jeres Besøg. Nu sendes saa de kærligste Hilsner til jer alle ogsaa Karen og Joan
fra Anker og Gerda

Modtaget den 17. september Afsendt den 20-9- 45

Kære Søskende!
Igen er ” de tolv” naaet til mig, og jeg skal jo saa se at faa noget kradset ned, at den kan komme videre.
I Aftes ringede Sinne til mig, om ikke Karen og jeg kom derind inden saa længe, vi blev saa enige om, at vi skule komme Lørdag Aften den 29. ds. Og saa rejse igen Mandag Morgen, nu er Spørgsmaalet bare om vi kan faa fri, men det haaber jeg da, at vi kan, jeg har heller ikke været i København siden i Juli 1943, det var dengang jeg var til Bellahøjskue med Køerne.
Den anden September afholdt ”Unge Landmænd” paa Næstvedegnen sit Dyrskue, dvs. det var en Konkurrence imellem vi unge Landmænd om, hvem der var bedst til at bedømme henholdsvis Heste, Køer og Svin. Jeg deltog jo selvfølgelig i Koafdelingen og var saa heldig at erhverve mig en 1ste og en Ærespræmie.
Ja jeg har jo besluttet at blive her paa Vestergaard endnu et halvt Aar til, jeg skrev til Ove i Gaar om ikke han kunde tænke sig at komme herover og være Forkarl, nu er jeg jo spændt paa hvad han svarer til det, men jeg tror ikke nemt han faar nogen bedre Plads.
Nu nærmer Tiden sig jo, da man skal til at høste Lønnen for sit Arbejde for Tobakken, første Aflevering finder Sted om en lille Maaned. Der har i de sidste Maaneder hersket en Tobakshunger som aldrig før, Folk har været ved at løbe mig over Ende, for dog at faa bare en lille Smule Tobak. Det er jo ellers først nu, den er ved at være tør, men de har gerne taget den baade helt grøn og halvt grøn, men efter hvad de skriver, skulle det jo snart begynde at bedre sig.
Jeg tænker næsten at Karen ogsaa bliver hvor hun er, hun skal altsaa have fri i November, da hun skal have taget Mandler og Polypper, det var ellers ikke Meningen, at hun vilde blive, men Fruen vil jo ikke lade hende rejse, saa Enden paa det bliver vel nok at hun bliver. Nu tror jeg ikke at jeg ved mere at fortælle denne Gang, I Haab om at I alle har det godt vil jeg slutte med at sende de kærligste Hilsener til jer alle fra Karen og Kristian

Modtaget den 21-9-45 Afsendt d. 24-9-45

København d. 24-9-45

Kære Søskende!
Naa, ja saa skal jeg altsaa til at skrive lidt. Jeg er nu godt og vel igang herovre, og det er jeg saamænd rigtig glad for. Det er Søndag i Dag, vi har været hjemme det meste af dagen alle sammen. Tante Agnes og Fru Wengel har været ude på Landbohøjskolen og se til Anse, som er blevet opereret, fordi den havde faaet et Ben i spiserøret. Sinne og jeg har været inde i Frue Kirke og høre Pastor Bliddal, og saa var vi oppe og se tre Børrn blive døbt. Vagn og Joan har været på en Spadseretur ud i Ryparken, og i Aften er de henne ved Just.
I gaar Aftes var Faster, Søstrene Jørgensen. Tante Agnes, Sinne og jeg inde hos Niels Nielsen, Maren, Oluf og Anne Katrine og Johanne Garne var kommet herind og bliver her en Uges Tid. Det blev sent, inden vi kom hjem. Kl. var snart et, for de var kommet til at snakke Politik. Niels syntes, Tyskerne blev behandlet for strengt, og så fik han jo straks alle Damerne på Nakken, han holdt længe ud, men måtte til sidst indrømme, at over for Faster kunne han ikke klare sig.
Vi glæder os alle sammen meget til Kongens Fødselsdag, det bliver sikkert en stor Dag, Garden trækker jo op i det røde Tøj, og de gaar jo lige her forbi, saa Niels Nielsens kommer herind og ser dem om Formiddagen. Strøget bliver vist meget flot, det skal spærres fra 12-15 for at blive pyntet, men der vil sikkert blive Trængsel, så vi skal ud til Karens fra Bredal og se fra hendes Vinduer.
Vi haaber paa at se Kristian og Karen herinde paa Søndag, det glæder vi os meget til.
Faster fik Brev fra Inger, og hun kommer altsaa hjem til November, hun kunde ikke faa Orlov længere.
Nu maa jeg hellere slutte, jeg er ogsaa saa søvningi Aften, saa jeg skal snart i Seng.
De kærligste Hilsner sendes eder alle
fra Astrid

Modtaget den 25-9-45 Afsendt den 3-10-45

Kære Søskende!
Allerførst mange Tak for alle Hilsnerne gennem ” de tolv”, nu maa jeg saa hellere se at faa et Bidrag med. Edel er syg i de her Dage, hun har fået Gulsot, så Lægen har været her i Dag, han sagde, hun skulle ligge i Sengen mindst 4 Uger, så det vil jo nok blive lang Tid for hende. I dag har vi været ude og samle Kartofler op, vi er dog ikke færdige endnu, det tager jo Tid, naar man kun er to til det. Ove har ellers lige været hjemme paa en lille Ferie, det var ellers Meningen, at jeg vilde have haft den med ham, men jeg var til Pigemøde i Aftes, saa jeg naaede alligevel ikke at faa den med ham. Nu er det jo blevet bestemt, at Ove skal hjem til November. Jens har faaet Plads som Bestyrer omme paa Stadegaard i Højen, nu er det jo spændende, hvordan han bliver tilfreds med det.
Det er vel nok kedeligt for Inger, at hun skal hjem til November, naar hun var saa glad ved at være deroppe.
Jeg var omme og se til Gerda og Anker forleden Søndag, det var første Gang jeg var omme og besøge dem, saa det var saamænd ikke meget for tidligt. Mor og Mette Lund skal om og se til dem en af de første Søndage. Paa Fredag tænker jeg næsten jeg skal til Spejderfest, Edel skulle ellers have været med til at optræde men det gaar hun jo Glip af nu.
I Nat skal Jens ud at se, om han kan stange nogle Fisk, han vilde vist meget gerne have fat i en Laks, men det nu nok ikke saa nemt, skønt det er Vejr til det, Vandet har været blikstille og det var ogsaa helt sommervarmt oppe i Marken i Dag.
Vi har alle Hertas Hvalpe endnu det er vel nok en værre Flok, naar man kommer ud i Gaarden springer de op ad en saa man næsten ikke kan komme nogen steder uden at man er ved at træde paa dem.
Da jeg synes jeg ikke ved mere at fortælle, vil jeg slutte med de kærligste Hilsner til jer alle
fra Edith

Modtaget 4-10 Afsendt 12-10

Torpgaard d. 11-10-45
Kære Søstre og Brødre.
Ja, I maa meget undskylde, hvis jeg har haft de tolv for længe, men grunden er den at jeg vilde vente, til jeg kunde underrette mine kære Slægtninge om mit fremtidige Opholdssted, men da jeg ikke har Plads endnu, maa det vente til en anden gang. Meningen var, ganske som Edith skriver, at jeg skulde have været Hjem til 1. November, men nu et det blevet bestemt om og Hans tager hjem. Jeg havde skrevet til en Del Pladser, og ogsaa hørt fra de fleste igen, men jeg har ikke kunnet bekvemme mig til at tage nogen af dem. Bl.a. har jeg søgt en ved Randers og en nede ved Grænsen. Sidst har jeg, paa Opfordring fra Fodermesteren derovre, søgt Pladsen som Forkarl hos Landbrugsminister Eriksens Bror paa Sydfyn. Paa søndag regner jeg med, at jeg skal ud og prøve den nye Køreplan med en Rejse til Bregninge. Det er vel nok rart, det begynder at lysne for Trafikken, desværre er det jo ikke paa alle Omraader, det ser lige lyst ud, det er for resten spændende at se, hvordan det gaar med Valget den 30. Oktober, mon Vagn har travlt med Propaganda? Jeg maa sige, at her paa Landet er Christmas Møller, berettiget eller uberettiget, meget upopulær. Spiste Fredag var jeg i Fredericia og høre Overlærer Blom Salmonsen, Aarhus, Emne: Guds Haand bag Trængslerne, det var et meget interessant Foredrag.
Han havde som sin Overbevisning, at det var noget Snak, naar Folk sagde, naar der skete noget sørgeligt, som nu med Den franske Skole, at det var Guds Vilje. ”Nej”, sagde han, ” det var og er det ikke, men Gud har indsat sine Love i Naturen, og de må nødvendigvis følges”. Det der var sket i de sidste frygtelige Aar, var ikke Guds Vilje, men en Følge af, at Mennesket har fået sin frie Vilje. Vi maa selv vælge og selv bære Ansvaret.
Lørdag aften var jeg til Bazar inde På KFUM i Fredericia, det var en god Bazar, som gjorde et godt Indhug i min Pengepung. Paa Mandag fylder Kjær Poulsen 75 Aar, da skal der rigtig være Gilde, vi skal have Telt, og der kommer over 100 til spisning. Theodors Bror har for nylig solgt en 1½ Aars Hingsteplag ??? for 17000Kr + 10000 Kr paa Vilkaar; den gik til Fyn.
Naa nu vil jeg slutte
Med mange kærlige Hilsner
Ove

Sengen kalder
Klokken er 10
Humlegaard 19/10

Kære elleve.
Naa saa er det blevet min Tur til at skrive i de tolv, allerførst vil jeg sige Tak for alle Brevene. Ja jeg skal jo over til Søren Kring til næste Aar, det lader ikke til at I har hørt det alle sammen. Jeg har ogsaa faaet Brev fra Inger hun har jo faaet hendes Orlov forlænget til 1. Maj, hun sendte mig ogsaa en Bunke Billeder som jeg nok sender med mappen, hvis der var nogle andre der gerne ville se dem. Sinne er jo kommet til den danske Karantænestation ved Graasten, hun sendte mig for resten en dejlig varm Vams som hun havde strikket til mig, saa nu behøver jeg ikke at fryse i Vinter naar jeg kommer over til Søren.
Vi er ved at køre Roer ind omme ved Oskars vi er halvt færdigemed ………………..?. Han faar vist kun en Andenkarl, han har søgt Forkarl i det Uendelige baade i KFUM og KFUK men det gav lige meget. Søren Kring har da heldigvis alle de Folk han skal have., men vi er ene hjemme i Aften saa det er ikke saa let at samle sine Tanker saa jeg tror jeg vil slutte med
De kærligste Hilsner Gunnar Garne
Andkjær Børkop

Modtaget 22-10 Afsendt 25-10

Kære Søskende
Allerførst vil jeg sige Tak for Brevene, det er meget morsommere at læse dem, end det er selv at skrive , men nu maa jeg jo se om jeg kan faa noget kradset ned. Ja jeg ligger i Sengen endnu, Doktoren har været her i Dag og taget Blodprøve, hvis den er god nok maa jeg komme op, jeg maa dog ikke bestille noget de første fjorten dage, saa kan rigtig gaa og nyde Tilværelsen, da jeg egnetkig ikke kan mærke, jeg fejler noget. Min bedste Veninde har ogsaa faaet Gulsot, men hun er blevet rask igen.
Det er ved og blive bygget et sommerehus oppe ved Gartnerens Sandgrav og det er Baronessen og kandidaten ikke rigtig tilfredse med saa det bliverspændende om de faar Fredningsnævnet til at forbyde det.
Vi har solgt alle Deodore Kartoflerne, fraset Læggekartofler, til Anstalten for 13 Kr pr Tønde, Jens har været oppe med et Læs i Formiddag, han regner med der er en Snes Tønder. King Edward Kartoflerne er der ogsaa bleven solgt en hel Del af, dem faar vi 14 Kr pr Tønde for.
I Søndags var Mor og Mette Lund omme og se til Gerda og Anker, Faster Stine og Johanne var budt derhen til Eftermiddagskaffe.
I Gaar var Mor oppe ved min Madmor og de bestemte saa at jeg skulde komme hjem til April og fra den 15. Januar af , skal jeg hjem en Dag i hver Uge naar vi skal vaske. Vi har alle Hvalpene endnu undtagen den Jakob Jakobsen har faaet, dog har vi faaet to Tilbud, saa nu maa vi jo se om det gaar i Orden.
Nu vil jeg slutte med de kærligste
Hilsner til jer alle
Fra Edel

København 10/11-45

Kære Alle!
Rigtig mange Tak for Brevene. Ja, saa er jeg hjemme igen. Jeg gaar ud fra, at I alle ved, jeg har været en Maaned i Padborg i Flygtningelejren som Sygeplejerske, men maaske ved I ikke alle hvad jeg har oplevet dernede, en Maaned er jo ikke ret længe, saa jeg naaede ikke at faa skrevet ret mange Breve, der var saa meget nyt og interessant. De første Dage var jeg i Krusaa og saa, hvordan Arbejdet foregik der, det er der de fleste kommer over Grænsen og der Aflusningen foregik, jeg kørte temmelig meget rundt til de forskellige Flygtningelejre, men ogsaa nogle Fornøjelsesture. I Padborg havde jeg mit Arbejde blandt de fastboende allierede Flygtninge: Tjekker, Rumænere, Bessarabere og Ungarer, der var knapt 300 den første Tid og masser af Børn, saa blev nogle flyttet til andre Lejre og en del Tjekker blev sendt til deres Hjemland, det gav noget mere Plads til de tilbageblevne. Det var saa søde og flinke Mennesker at have med at gøre, en Del syge er der altid mellem saa mange Mennesker, saa jeg kunne nok faa Tiden til at gaa, det var selvfølgelig mest Smaating, de mere alvorlige Tilfælde var det jo paa Grund af Pladsforholdene nødvendigt at indlægge paa Sygehus. Jeg savner dem nu, da jeg er kommet hjem ikke mindst Børnene, de var saa kære, jeg kunne umuligt staa for dem, naar de løb efter mig og råbte: Schwester, Schwester.
En af Kristians Svigerinder en Fru Møller fra Nykøbing ligger inde paa Militærhospitalet og er blevet opereret for en Hjernesvulst. Kristian ringede, om vi ikke vilde tage ind og se til hende og saa ringe Besked ned til hans Svigerforældre, vi var saa derinde i Gaar Eftermiddags, hun havde en Del Kvalme og følte sig ikke godt tilpas; men ellers blev der sagt, de regnede hende for at have det godt, det eneste hun kunde tænke sig vat lidt Stikkelsbær- eller Æblegrød, det skulde vi bede Forældrene tage med, naar de kom herind, de vilde komme Tirsdag. Nu har jeg kogt en lille Portion Æblegrød, som jeg vil tage ud med i Eftermiddag.
Nu skriver jeg Ingers Brev ind i Bogen, saa gaar det nok ikke saa galt, at jeg har haft den for længe. Jeg tror, jeg vil bede Inger sende mig et Brev til næste Gang det bliver hendes Tur, som specielt er beregnet fro Bogen. Nu er Tilladelsen endelig kommet til at sende noget af hendes Tøj op, det er temmelig besværligt.
Jeg skal begynde Nattevagt i Aften, jeg skulde llers have været inde hos Faster; men det naar jeg vist ikke, da jeg skal paa Militærhospitalet og bagefter paa Rigshospitalet og hente en af Ingers Jakker.
Rigtig mange kærlige Hilsner fra Sinne

Oslo 11/10 -45
(Afskrift)
Kære Allesammen!
Mange, mange Tak for æggene og Brevene. Desværre fik Stationsforstanderen til dels Ret ca. Halvdelen var fuldstændig ødelagt, saa Pakken lugtede ret fælt: men de, der var hele, var dejlig friske. Den ene efter den anden kom og spurgte: ” Skal jeg ikke smage dine Æg, jeg holder saa meget af et Æg paa min Fridag” osv. Men det allermorsomste var næster Dr. Vosstrand. Jeg spurgte ham, om han ikke vilde have et Æg. Jo – men de var vel ikke beregnet til ham. Naa- men han fik saa 12 og fortalte, at hans lille Pige paa 6 Aar elskede Æg, og naar han havde Fridag plejede de altid at drikke Morgenkaffe paa Sengen, nu blev det da en Fest for hende, nar hun fik blødkogt Æg ogsaa.
Jeg fik Brev fra Plejemoder i sidste Uge og skal alligevel ikke hjem, det var heldigt, for nu er det Meningen, vi saa snart, som vi kan forlade Arbejdet her, skal rejse til Finmarken, der trænger de meget haardt til Hjælp. Bl.a. skrev de deroppefra: ” Her er jeg den neneste Sygeplej., jegkigger i Halse trykker paa Maver o.s.v., og saa raaber de llers paa Søster fra Gry til Kl. 23. Om Dagen stables Madrasserne op og om Natten bredes de ud paa Gulvet, her ligger saa alle Børn og Voksne imellem hinanden. Det var trist ed Søster, jeg haaber du snart maa blive rask.
Vi fik 150 Pt. Fra Amerika, det var travle Dage, nu hjælper det lidt, efterhaanden som de bliver undersøgt, rejser mange af dem paa sanatorier og enkelte hjem. Vi har begyndt at længes efter Vintertøj, jeg har skrevet hjem til København efter noget; men det er ikke saa let for Astrid, naar hun ikke kender mit Tøj. Jeg ved Sinne er rejst til Padborg; men ikke noget om, hvor længe hun skal blive der, eller hvad hun skal lave.
Det er en sjov Ordning med Lys, ma sparer aldrig; men nu bliver Lyset alligevel taget 2 Timer om Natten, saa skulde Vandet stige, jeg forstaar det ikke, men det er væmmeligt, naar man har Nattevagt, jeg har et Lys i en Kaalrabi at vandre omkring med. Mor skrev, at jeg glemte vel ikke mit lille Fædreland, der er ingen Fare, jeg opdager mere og mere, hvor dejligt det er, at der ligger et Land, der hedder Danmark og modtager os igen; men det er saa morsomt at se andre Landes Skikke og prøve andre Opgaver, jeg haaber ogsaa, at jeg far Lejlighed til at staa paa Ski deroppe i Finmarken, selvom det nok bliver noget strængere end her. Paa Søndag haaber jeg, at vi kommer ind i kristelig Studenterforening og hører en norsk Prof Tale om Kaj Munk. I Mandags var jeg paa en smuk Biltur.
Mange kærlige Hilsner
til Jer alle Inger

Modtaget 12/11 Afs 18/11

Kære Søskende!
Ja saa er jeg for første Gang blevet bosat i sellerup Skov, ellers har jeg højst været her i 14 Dage, det var dengang jeg havde et daarligt Knæ, nu haaber jeg saa, at jeg efterhaanden maa falde til rette i Mørket og borte fra Alfarvej, men jeg plejer ikke at have saa vanskeligt ved at falde til rette, selv om jeg gerne vil have Forandring, hvis ikke jeg havde taget hjem, var jeg jo nok blevet i Fole.
Der er ellers ikke noget særligt nyt hernede fra, endnu har jeg kun arbejdet herhjemme; men jeg maa jo se, om ikke jeg kan finde lidt Arbejde ved Siden af det daglige Arbejde, ellers bliver der ikke store Indtægter i Vinter.
Hermed de kærligste
Hilsner fra Hans

Modtaget Søndag d. 18- 11 Skrevet Søndag d 25-11-45

Kære Søskende!
Tak for Hilsnerne.
Jeg er, naar jeg skriver dette, igen kommet ud at tjene og har allerede været det i tre Uger, og jeg befinder mig godt med det. Vi faar en god Forplejning, og Sørensen er omgaængelig.
Vore 2 Føl døde kort efter at vi var kommet hertil, Dyrlægen mente det var Tobaksforgiftning, de har os bekendt ikke haft Adgang til Tobak, men da der kun skal 100 g til for at dræbe et Føl, kan de Par Blade let være ført over Indhegningen af Stormen, Læreren (Ipsen) avler en Del Tobak. Det ene af Føllene blev obduceret paa Destruktionsanstalten, men Dødsaarsagen blev ikke fastslaaet.
Her paa Stadegaard er vi Fodermester, Forkarl og Pige foruden mig og saa Sørensen der nu er Pensioneret og fast bosat paa Gaarden. Vi skulde have haft Nr. 2 Karl, men det lykkedes ikke at faa fat paa nogen. Forkarlen er dygtig, men Fodermesteren er lidt af en ”undermaaler” Aandelig og Legemlig saa det kniber lidt for ham.
Jeg var hjemme sidste Søndag, det havde jo været meget Højvande, der var skyllet adskillige m3 Sand og Grus ind over Strandageren, saa der bliver et større Oprydningsarbejde.
Jeg har været til Møde og Kirke et Par Gange, og jeg har begyndt at spille Badminton.
Sørensens er i Graasten i Dag og Morgen, de har ogsaa været paa Sjælland nogle Dage.
Hermed de bedste Hilsener Jens
Stadegaard
Gl Højen
Pr Vejle

Modtaget den 27. November Afsendt den 4. December

København, den 3. December 1945

Kære Alle.
Selv om det er koldt paa mit Værelse om Aftenen- varierende fra 8 – 14 ˚ C – og det ikke fremmer Lyste til Korrespondance, maa jeg alligevel i gang med ” de tolv” for ikke at overskride den fastsatte Uge.
Jeg kommer lige fra Teatret. Joan og jeg har i Anledning af hendes Fødselsdag i dag været i Frederiksberg Teater og set ” Manden uden Sjæl”. Det er et religiøst Skuespil, men om Forfatteren gik for eller imod Kristendommen lykkedes det mig ikke at blive klar over, snarest tror jeg, han lod Spørgsmaalet staa aabent.
Endelig lykkedes det for os at faa Hundene afsat. Det er først og fremmest Tante Agnes, der har Æren herfor. Selv om der har været mange Annoncer i Berlingske Tidende og en enkelt i Politiken bliver der dog en Del Penge tilovers af de 4 x 35 Kr. som Hundene kan indbringe. Det vilde ogsaa være ærgerligt, hvis de først skulde fodres op og saa bagefter aflives. De var alle en Smule ” rejsetrætte” og navnlig glubende sultne af den 1½ Dags Rejse til København. De tre sidste, der kom paa en Gang, spiste næsten 2 kg Rugbrød paa en gang og var saa behændige, at Brødet var væk næsten før det kom paa Tallerkenen. Sinne, Astrid og jeg skulde hente dem paa Banen og trak dem hjem i Snor. Det var en komisk Forestilling, Hvalpene havde øjensynlig aldrig før gaaet i Snor, og gjorde derfor til at begynde med en Del Knuder, men efter at havde spændt Ben for dethalve af København naaede vi da omsider hjem med de balstyrige Vilddyr.
København er nu ved at klæde sig i Juledragt. Strøget er smukt pyntet og paa Raadhuspladsen straaler Lysene fra et Kæmpejuletræ ligesom en stor Del af Forretningerne allerede har deres Juleudstilling i Orden.
Baade Astrid og jeg kommer efter Beregningerne hjem til Jul. Astrid bliver nok kun hjemme i Juledagene, men jeg regner ikke med at rejse tilbage før Nytaarsdag. Kampen om Pladsbilletterne til Lyntoget har været stor. Astrid har da heller ikke faaet nogen, men da jeg kender en Trafikassistent, har jeg været saa heldig at faa fat i en.
I Gaar var jeg til K.U. Stævne i Roskilde, hvor bl.a. Folketingsmand Poul Sørensen, der tog det frygtelige Spring fra Shellhusets 4. Sal under R.A.F Bombardementet i Marts, talte.
Nu haaber jeg at se de fleste af jer i Julen og vil slutte med et
paa glædeligt Gensyn
Vagn

Kragelund d. 15-12-1945

Kære allesammen

Nu er det vist saa smaat paa høje Tid at jeg faar givet mit Bidrag til ” De tolv”, men det er jo ikke saa nemt for en Husmoder at faa Tid lige her ind til Jul; jeg har nu taget Ferie hos Skrædderen, da jeg skal have lidt syet til mig selv, for som I jo nok har hørt kniber det jo at blive ved at være i Tøjet, saadan kan det jo gaa naar man først er gift, men jeg kan nu ikke sige andet end at vi glæder os til det og jeg tror ogsaa nok Mor er glad for det. Vi har ogsaa købt Udstyret baade Seng og Tøjet, Sengen har vi nu ikke faaet hjem endnu da vi hellere vil vente med det, men Tøjet har vi faaet og det er til vores store Glæde af den rigtige gode Kvalitet, det er vel nok dejligt, for det er jo alligevel baade varmere og bedre. Mor finder ogsaa en Masse frem til os, saa jeg har nok at sy paa, det er jo ogsaa begrænset hvor meget der er i de Pakker man faar, og Dyner vilde det jo nok ikke være nemt at faa fat paa, hvis ikke Mor hjalp os.
Da har nok været et kønt Syn, Da Vagn, Sinne og Astrid kom gennem Københavns Gader med Hvalpene, det er en Skam der ikke blev taget en Plade af det, nu maa man jo haabe de kan finde dem i at leve paa Stenbroen, det bliver jo nok ikke saa frit et Liv som de er vant til.
Det er dejligt at vi faar nogle af I Sjællændere at se i Julen, vi regner med at rejse hjem Juleaftensdag, jeg har ikke holdt Jul hjemme siden jeg var i København, men vi skal tilbage igen Juledags Morgen da det meste af ankers Familie kommer her den dag. Vi vilde nu ogsaa grene at nogle af jer skulde komme herover i Julen, I overrender os i Sandhed ikke. Jens har ikke engang været her endnu og Ove f. Resten heller ikke, og der er vel ikke andre end Sinne der har været her to Gange.
Fars Grav bliver jo dækket med Gran nu til Jul og saa sender Mor et Par Kranse herom ogsaa, jeg har nu ikke saa nær brugt alle de Penge I har sendt til Blomster endnu, for da jeg selv havde Blomster i Haven syntes jeg da det var dumt at købe, men Vinteren er jo ogsaa lang.

Nu kærlig Hilsen til jer alle
Anker og Gerda

Modtaget den 17. December 1945 Afsendt den 19. December 1945

Kære Alle!
Ja saa maa jeg jo hellere faa kradset lidt ned til jer og faa ” de tolv” sendt ud i Livet igen.
Jeg kan jo saa forstaa paa Gerdas Brev, at hun vil være den første til at forøge Familien, ja saa bliver Mor da ogsaa glad, naar hun bliver Mormor.
I Aar er det jo Meningen at Karen og jeg tager hjem i Julen, hvad vi jo selvfølgelig glæder os meget til., jeg har forgæves forsøgt at faa Lyntogsbillet, men heldigvis gaar der da ogsaa andre Tog end Lyntog.
Nu har jeg faaet afsat alt mit Tobak, men kuns til nogenlunde Priser, Efterspørgslen er alligevel taget noget af siden ed nye Ordning er kommen.
Jeg er ved at være helt paa Gulvet med Cykeldæk, jeg kører paa fast Ring paa Forhjulet, og det er jo noget værre humperi, men nu har jeg da faaet Lovning paa et nyt Dæk, hvis jeg vil lade min Cykel lakere, det har jeg saamænd heller ikke noget imod, men det er jo ikke rart at skulle undvære sin Cykel i en Maaned, nu skal jeg prøve og i Lag med Peter Købmand, naar jeg kommer hjem, om ikke han vil forbarme sig over mig.
I Aften skal jeg ned i Skolen og se Film, det er ikke saadan rigtig Film, det er nærmest saadan lidt af det mere Ollysende, det er noget der hører med til Aftenskoleundervisningen.
Ja kære Brødre og Søstre, Tiden er fremskreden, og hvis jeg skal naa at have Bogen med Posten,
bliver jeg vist nødt til at slutte, og jeg vil slutte med at sige jer Tak for jeres dejlige Breve.

De kærligste Hilsener fra
Karen og Kristian

Juleaften 1945
28-12

Kære Alle!
Ja jeg begyndte Juleaften men blev ked af det, og derfor fortsætter jeg i Aften. Edith og jeg var ellers paa Vej til Juletræ i Breining, men Ediths Strømpebaand sprang en efter en, og da vi var midt ined i Lilleskoven sprang den tredje, og saa var vi nødt til at vende om og gaa hjem igen, men det gjorde nu heller ikke saa meget. I Morgen Aften skal vi til Juletræ i Andkær, da er det Meningen at hans skal køre i Søren Peters Vogn, og Karen og Kristian kommer hjem i Morgen, hvis de vil med bliver vi lige 9, det er ogsaa det meste vi kan være. I Morgen kommer Faster og faster Katrine ogsaa, de kommer i Bil saa højst sandsynligt kommer der flere, det er jo ogsaa sjældne Gæster, Faster har kun været her en Gang før. Gerda og Anker kommer ogsaa i Morgen saa der kommer mange. Søndag kommer Kristian Rørbinder, Joan og Vagn, men da rejser jeg ved Middagstid. Saa nu er den Jul snart forbi, Ove og Gunnars Juleferie slap op i gaar, men Jens har ogsaa først fri i Nytaar, men for Sengepladsens Skyld er det jo godt nok det bliver lidt delt.
Juleaften var vi 10 hjemme, da manglede vi Sinne, Inger, Jens og Kristian. Vi havde ellers en god Juleaften, vi fik Risengrød, Edith var heldig, hun tog begge Mandler, men det var nu ogsaa hende selv der puttede dem i og saa kørte hun rundt i Grøden, saa de kom til at ligge sammen, hun havde llers puttet dem i hver sin Ende, men saa syntes hun de skulde gemmes ekstra godt. I Aar fik vi ogsaa mange rare Sager: Appelsiner, Krakmandler, Nødder, Lakridskonfekt, rigtig Chokolade, Bolsjer, hjemmelavede Karameller o.s.v. Der var ogsaa saa mange Gaver under Træet i Aar, at de næsten ikke kunde være der, jeg var den mest heldige, jeg fik en Cotton Coat, det var vel nok en flot Gave. I maa undskylde skriften, men Edith sidder og prikker mig bag i med en Naal. Saa jeg maa hellere slutte.

Kærlig Hilsen til
jer alle fra Astrid

Modtaget den 28-12-45 Afsendt 7-1-1946

Kære Alle sammen!
Nu er det vist paa Tide, at jeg faar ” de tolv” sendt videre, jeg har langt overskredet Tiden, jeg havde nemlig faaet den sat ind i Bogreolen. Nu er vi jo snart kommet over Julen, men vi har ogsaa rigtig haft Rykind, en Nat var vi 12, men saa var der ogsaa fuld Hus. Nu er Gerda og Anker jo kommet hjem og bo. Gunnar og Edel er kommet hjem i Dag, Anker har lige været ved at spille paa Violin, Edel er nu ved at prøve og lære det, men det er en værre Piberi at høre paa, det er næsten ligesom at høre paa, naar nogen saver. Nu er der jo ikke længe til jeg skal rejse til København, jeg glæder mig til det og nu haaber jeg, at jeg maa blive til velsignelse. Der. Men det er rigtinok ikke nemt at faa fat i noget Tøj.
Nu protesterer de alle sammen imod at Edel bliver ved med at spille men det er heller ikke sjovt at høre paa. I Aftes var Mor, Hans, Edel og jeg omme ved Søren Peder Lund, men det var der saamænd ikke saa meget spændende ved. Gerda Lund har daarlige knæ, Doktoren kan vist ikke gøre noget ved det, saa nu skal hun til en ” Naturlæge”, som de kalder ham, det bliver sagt at han slaar røde Streger paa Patienternes daarlige Sted, og saa skal de bade dem to, tre Gange om Dagen, saa skulde de blive raske, jeg kan nu ikke rigtig tro paa det, jeg kan bedre tro, han er det man kalder en Svindler, jeg ved ikke hvad i tror om saadan en. Til slut vil jeg ønske jer alle et godt og glædeligt Nytaar med Tak for det gamle.

Mange kærlige Hilsner
Edith

Modtaget den 8-1 afsendt d. 14-1

Krongaarden Søndag
Kære Søskende!
Naa saa maa jeg i Gang med Skriveriet for at give mit Bidrag til 2 de tolv”. Jeg har Hjemtur i Dag, hvad det ogsaa er godt Vejr til, det har sneet lidt, og da det blæser en Del, er der Sneknog i mindre Format; men da der er meget lidt Sne endnu da, kan jeg ikke tro Trafikken bryder sammen. Der sidder en halvtosset Vagabond inde i Folkestuen ved mig, han har siddet og fantaseret om, hvordan det skal være, naar han bliver Minister, men nu er han blevet træt af det. Jeg er kommet i en meget alvorlig Situation, som jeg ikke ved hvordan jeg skal klare, det kunde jo være en af jer kunde hjælpe mig, men det bliver desværre forsent. Jeg skal nemlig fire forskellige Steder paa Tirsdag Aften; normalt gaar jeg i Aftenskole hver Tirsdag og Fredag Aften, men Tirsdag Aften havde jeg saa smaat regnet med at tage til Gymnastik i Stedet for, man saa kom Købmandslærlingen her hen i gaar, vi var ved at tærske, og spurgte, om jeg vilde med til KFUM Møde paa Tirsdag, ja, svarede jeg saa i Tanker, det vil jeg, men da han saa var gaaet kom jeg i Tanker om det andet. Hvad værre var, da jeg kom ind om Aftenen, saa jeg i Avisen, at der var noget i Aarup den Aften, ( Tirsdag) som jeg ogsaa skulde med til, saa nu haaber jeg ikke der bliver mere, som jeg skal overkomme paa Tirsdag. Jeg kunde jo gøre som den tidligere Alkoholist, der var blevet Medlem af fire forskellige Afholdsforeninger, som til al Uheld en Gang havde Møde samme Aften. Da han ikke syntes, at han vilde svigte nogen af dem, svigtede han dem alle og gik paa Værtshus for at ” klare Hjernen”. Naa, men nok om dette. Jeg er begyndt paa et Kursus 2 Engelsk efter Naturmetoden” og haaber saa, at jeg kan faa noget ud af det. Det bliver jo nok værst med Udtalen.
Jeg maa se at faa min Fyldepen til Reparation, da den er blevet næsten umulig at skrive med, man maa jo nok kunne faa en ny Pen. I Morgen skal Knudsen paa Session i Assens med de Unge her fra Byen, nu er han spændt paa, om Vejene er farbare, for ellers bliver det nok en forvirret Session. Jeg havde tænkt paa at tage med, men har opgivet det af Frygt for at blive 2 sendt hjem”. Naa, nu faar I ikke mere denne Gang, der skal jo da være Maade med alting.
Til Slut de kærligste Hilsner
Ove

Krongaarden Pr. Bred

Kære Søskende
Naa saa er det blevet min Tur igen, ja jeg er vist strengt taget blevet en Dag for sildig paa den, men bedre sent end aldrig, jeg er ovre i Folkestuen i Aften, de andre er ude paa Sjov. Vi er ved at save Brænde her i Andkær, nu er det jo snart ved den Tid, det er jo ogsaa fint Vejr til det. Jeg var hjemme i Søndags der var rigtig Spænding i Luften, om Pakken fra Amerika. Ove var ogsaa hjemme, ham maatte de højt og helligt love at underrette saasnart den kom.
Gerda og Anker vil jo gerne snart finde en Lejlighed men det er jo nok ikke saa let sagt som det er gjort eller omvendt. Han gaar og er Arbejdsløs for Tiden. Fruen her har lige været meget syg men nu er det bedre. Vi havde ogsaa en Hest der var syg i Middags, den gang vi skulde til at vande den laa den som død, da vi saa hentede Søren Kring, og vi vilde have ham til at hente Dyrlægen, sagde han at den var jo død det kunde iukke nytte noget, vi kunde slæbe den ud i Stedet for, men saa sprang den op lige med et og den lever da endnu saa helt død var den altsaa ikke, men nu tror jeg, at det er Sengetide saa nu vil jeg slutte med de Kærligste Hilsner
Gunnar
N. B. Ja Pennen klatter men det kan I vel nok se

Modtaget 28-1

Kære Søskende
Tak for Brevene. Jeg har været til Spejderfest i Eftermiddags, og i Aften er jeg hjemme. Gunnar og Jens er ogsaa hjemme i Dag; Gunnar skal til Farre paa Vinterlejr nu paa Fredag.
Jens har fundet en død Torsk paa 7½ Pund nede ved Lodsbroen i Dag, det er noget Katten kan li’ den forsynede sig rigtig.
I Torsdags var jeg nede paa Højskolen og høre den blinde Organist Lund og Frue, det var vel nok noget, der var værd og høre paa, det var noget saa smukt som han spillede, han havde været før paa Højskolen, saa der var stuvende fuld.
Ja efter Edith er rejst til København, er jeg hjemme og hjælpe Mor hver Fredag, og naar vi skal vaske, skal jeg jo ogsaa hjem og hjælpe til.
Paa Fredag kommer Ankers Arbejdskammerat herned med en Mandolin, som det er Meningen jeg vil købe, hvis den er god. Anker har givet mig Lov til at øve mig paa hans Violin, saa det benytter jeg mig af.
Hans Hansen er stadigvæk ikke klar, den anden Dag han var hernede spurgte Mor om han ikke kom til Samtalemøde, saa sagde han , at det vidste han ikke, det kunde være at han rejste hjem, men hvis han ikke rejste, skulde han da nok komme, saa dengang han gik, sagde han, at de kom ikke, for vi kunde da ikke have saa mange Mennesker om Natten. Til Slut

De Kærligste
Hilsner fra Edel

København d 3/2 -46

Kære Alle!
Rigtig mange Tak for Brevene. Jeg har Fridag i Dag, jeg er blevet færdig med eb Vagt, saa jeg havde ogsaa fri i gaar og i Forgaars, og naar jeg nu har saa meget Frihed, maa jeg se at faa Bogen af Sted, det er sidste Frist i Morgen. Borgernes Hus her lige ved Siden af er brændt til Morgen, saa her har ordentlig været Teaterforestilling kan I tro, Taget stod i Lys Lue før en af de unge opdagede det, det var mærkeligt Tante A. ikke saa det da Badeværelset og Køkkenet har Vindue mod Borgernes Hus og der kun er en Gaard imellem, heldigvis for os bar Vinden fra, ellers var vi vel i bedste Tilfælde blevet overdænget med Skum og Vand, det saa flot ud da Brandmændene fik rejst den store Stige ” Lillebæltsbroen” hedder den vist; men det saa farligt ud da et Par Mænd stod helt højt oppe og sprøjtede, de maa ikke lide af Svimmelhed.
Tante Agnes holdt en flot Jubilæumsfest Lørdag Aften, vi var 21 og fik først Kaffe og Kage af forskellig slags og senere stort koldt Bord saa det blev hen paa de smaa Timer før vi holdt op. Der var ikke mindre end 5 af vi Søskende til Stede, da Ove ogsaa p.t. er herovre paa et 14 Dages Kursus. Vagn, Joan og Ove var i Gaar Eftermiddags i Zoologisk Have, og om Aftenen var jeg med dem i Biografen og saa” Danmark i Lænker”, Astrid sov Rusen ud saa hun kom ikke med, hvad hun fortrød bagefter; men jeg var om Eftermiddagen henne og spørge hende, om hun vilde have Kaffe, med i Zoologisk Have og i Biografen, men hun var ikke til at komme nær, bagefter siger hun, hun ikke kan huske at have sagt Nej til Biografen.
I Eftermiddag skal jeg ud til Gurli med Undertøjet, det skal sys om til den ventede Arving, og i Aften skal jeg ud hos Faster.

Mange kærlige Hilsner fra Sinne

Hammerfest 4/1-46
Afskrift
Kære Alle sammen baade K. og F.
Mange Tak for Pakken, som nu efter sin lange Rejse er naaet herop, det var dejligt at pakke den op, og selvom den havde faaet en Del Knubs, var der dig ikke ødelagt noget rigtigt i den. Foreløbig har jeg ikke haft Tid til at feste paa den, jeg vaager fra 8-9, saa er der ikke meget Tid tilovers. Jeg troede, jeg blev i Stand til at naa til Bunds i Besvarelsen af den Bunke Breve, jeg har liggende; men de fleste Nætter har jeg været optaget af forskelligt andet. Sidste Nat stormede det saadan at Skabslaagerne fløj op herinde og Flaskerne raslede. Lige da jeg skulde i Gang med Morgenarbejdet, hørte jeg en Baad og lidt efter kommer der en Søster ind og ønsker mig til Lykke med det nye Aar. De kom med en Pt., og jeg sagde jo, at vi maate have hende om Bord; men det vilde han slet ikkke høre tale om, ” du maa gaa og se paa hende først, vi er ikke kloge paa den Slags Ting”. Der hjalp ingen Snak, jeg maatte om Bord af en halsbrækkende Stige, og jeg tænkte med Gru paa, hvordan vi fik Pt. op af den. Men da hun mellem Veerne klatrede om Bord, var hun langt snildere til det end jeg. Hvordan man undgaar atblive søsyg i et saa drønende hedt og kvalmt Lukaf, som Baaden havde, det begriber jeg ikke. Nu har hun saa i Dagens Løb faaet en Gut; men hun er meget medtaget. Forleden dag havde vi Hjemmedaab, en dejlig lille Pige havde pludselig 40.7, nu har hun det heldigvis bra igen. Maskinassistenten døbte det, han har været paa Bibelskole, og da Kaptajnen var udrejst, bad jeg ham om det. Han stod der med sine sorte Hænder og døbte Barnet, mens Faderen holdt det, det var nærmest gribende. Nytaarsaften havde jeg Vagt, saa det var en stille Forestilling, jeg var ellers inviteret paa Kanetur ved Midnatstide og hyggeligt Samvær i Bark 4 bagefter. Naa- men Nytaarsdag var jeg paa en dejlig Skitur, Himlen kan have de dejligste Farver, selvom her kun er lyst en kort Stund. Naar jeg gaar alene eller sammen med en dansker, tør vi ikke vove os ret langt væk: men jeg traf Distriktslægen, saa han var Fører og Lærer. Han bor og lever paa en Baad og sejler jo meget rundt, men naar han er her fortøjer de ved os. Det er en rigtig hyggelig Distriktlæge, som passer til Navnet. Jeg skriver med fremmed Pen i Nat og savner rigtig Astrids lille Røde. Jeg har skrevet et Brev til Frk. Magnussen og forespurgt om jeg kan ud igen ved Staten inden Aspiranttid, hvsi jeg siger min Stilling op og hvordan med Pensionen. Muligvis vender jeg tilbage til Danmark hen paa Vaaren: men jeg vil gerne prøve noget andet.
Rigtig mange kærlige Hilsner og Tak fra jeres Inger.

N.B. Hvad mener I om en af Rigets Assistenter med Sløjfe, dog uden Armbind, paa Tur rundt til Pt. med en gammeldags Staldlygte i Haanden.

Sellerup Skov 12-2-46

Kære Søstre og Brødre
Ja jeg maa jo se at faa de tolv sendt af sted igen, inden jeg overskrider Fristen alt for meget.
Her i Skoven gaar alt ved det gamle, er der lidt nyt, har Mor sikkert for længst skrevet det til de forskellige.
Jeg har gaaet lidt i Skoven i Vinter, vi, Peter Hansen og jeg, har slaaet 31 m Brænde til en af Gaardmændene i Sellerup, i disse Dage slar vi til en anden, han skal have 45 m, det første fik vi 6 Kr pr. M for, det sidste Sted faar vi 5; men det er saa meget bedre at slaa, at det giver den største Dagløn alligevel.
Forrige Søndag var jeg til Soldatervennestævne i Vejle, jeg talte med lange Magnus og Jakob Kood, Jakob og jeg spiste sammen den Aften på KFUM, skønt Stævnet blev holdt baade i Missionshuset og paa KFUM, var der vist en Del der ikke kom ind.
Forleden var jeg til Møde i Børkop angaaende Oprettelse af en Hjemmeværnsforening, der blev stiftet en Forening og valgt Bestyrelse, jeg meldte mig dog ikke i den.
Hermed de kærligste Hilsner
til eder alle fra
Hans

Modtaget 14-2 1946 Afsendt 20-2-1946

Kære Søstre og Brødre!
Efter at jeg har naaet at faa Brevene læst, maa jeg se at faa Tid til ogsaa at faa et Par Sider kradset ned til jer.
Jeg har det godt, og haaber naturligvis at høre det samme fra jer.
Jeg er ellers ved at blive temmelig optaget efterhaanden, selv om det er knap saa slemt som med Ove, jeg har spillet Badminton et Par Gange om Ugen og gaaet til Gymnastik en Gang det meste af Vinteren, og nu er jeg gaaet med i Vejle Hjemmeværn, hvor jeg har trænet og været til Instruktion sammen med Gruppeførerne, det har været 3 Gange om Ugen, men nu for Eftertiden bliver det vidt ikke mere end 1 a 2.
I Søndags da jeg var paa Vej til Vejle til Øvelse i Hjemmeværnet punkterede jeg saa jeg maatte gaa det meste af Vejen derud, efter et Par Timers Eksercits gik jeg saa til Sellerup, om Aftenen var jeg med Toget til Vejle, hvorefter jeg tog den til Fods hjem.( Jeg beklager at der ikke er en Cyklehandler med i vores Vandremappe, for saa vilde han sikkert have sendt mig et Dæk omgaaende.)
Vi mangler stadig en Karl her paa Gaarden, saa det lige al det, at vi er lige Side med Arbejdet, i al Fald har Forkarlen og jeg endnu ikke haft Ferie, men da vi er færdig med Brændet hugget, savet, kløvet og stillet op og alt det, regner vi med at faa Tid til det, saa snart det bliver Vintervejr, som vi vel ikke helt slipper for selv om det har været helt foraarsagtigt nu midt i Februar, Lærken har slaaet sine Triller Dagen lang, Stæren har fløjtet saa det var en Lyst og Viben har slaaet sine karakteristiske Slag hen over de nøgne Agre.
Sørensens har begyndt at vise ”Henry” lidt mere Interesse den senere Tid, og nu da Benzintildelingen er en Realitet, pudsede Peter, som havde Orlov nogle Dage, og Sørensen paa ”ham” en hel Dag, det er for øvrigt en rigtig rar lille Vogn, som de har købt under Krigen de har kun kørt 3 Timer i den.
Jeg skal i Seng nu, i Gaar var jeg i Vejle, I morgen skal jeg til D:M:S: Møde i Præstegaarden hvis jeg ikke tager Ferie inden, og det regner jeg med at gøre, hvis det giver Vinter, og det er der noget der tyder paa.
Jeg ser at Mappen er ved at være udfyldt, det kan blive alt det der kan blive Plads til mit Indlæg næste Gang, men I skal ikke spare paa Pladsen for min Skyld.Men det vil jo saa være Grund til, om ikke Nødvendig at sende 2 Protokoller med rundt, hvis vi ikke skal anvende Løsblade som supplering, og det er ikke saa rart. Og derfor mener jeg at I maa kunde finde en mere praktisk Mappe, med et eller andet Løsbladesystem, og saa have 2 i Brug, og anvende den ene som Arkiv til vores Breve, naar de har cirkuleret saa længe det maatte være ønskeligt, og i den egentlige Vandremappe skal der naturligvis være Breve fra mindst en hel Omgang. Denne Maade vilde desuden betyde enbFordel for os, der ikke bruger Pennen som Vaaben til Daglig, da vi saa bare kan kassere et Ark hvis den bliver for slem.Det er naturligvis en Forudsætning at i kan finde en Ringmappe e.l. af passende Format, og at der kan leveres Løsblade til disse.
Slut.
De bedste Hilsener til alle Jens
Modtaget den 23 Februar Afsendt den 2. Marts
København, den 2. Marts 1946

Kære Alle.
Allerførst vil jeg ønske Gerda og Anker rigtig hjertelig til Lykke med jeres arving. Af Mors Brev kunde vi forstaa, at det havde været en svær Fødsel, men nu glæder vi os alle over, at I begge har det godt. Du kan ogsaa tro Gerda, at jeg glæder mig til at se min lille Niece. Det glæder os ogsaa, at der nu er Udsigt til, at i faar en Lejlighed, for i det lange Løb er Rammerne i Sellerup Skov for smaa til 2 Familier.
Egentlig har jeg slet ikke Tid til at skrive i ”de tolv” i Dag, men da det er sidste Frist, maa jeg se at faa det fra Haanden alligevel. Naar jeg har saa travlt er det for det første, fordi jeg er flyttet ind til Tante Agnes i Gaar og endnu har mine Ting staaende Hulter til Bulter og ikke rigtig ved hvad jeg skal gøre af det. Jeg faar nemlig først et Værelse den 15. Der er en af Pensionærerne der skal giftes den 17. og han flytter først den 15. Indtil da bor jeg hos en af de andre Pensionærer.
Da vi skal have Pensionatsfest i Aften, har jeg lovet at lave en avis, og den skal jeg have skrevet paa Maskine i Eftermiddag. Endelig er jeg ved at lære at køre Bil og skal have Teori i Eftermiddag fra 16 – 17.
Jeg regner for øvrigt med, at vi skal have det sjovt. I Aften., vi skal alle møde i ”særpræget” Paaklædning. Sinne og Astrid møder i Kostumer af Papir, og jeg skal have Smoking, Shorts, hvide Strømper og Sko paa.
Jeg har haft saa mange Jern i Ilden i den sidste Tid, at jeg slet ikke har faaet prøvet Skiene, men hvis Vejret holder kan jeg maaske faa lidt Tid i Morgen.
Jens’s Ide med Løsblade har mange Fordele, men efter min Mening ogsaa Svagheder. Lad os høre, hvad de forskellige mener.
Til Slut de kærligste Hilsener til jer alle.
Vagn

Modtaget d. 4. Marts Afsendt d. 9. Marts
Sellerup Skov d. 9. Marts

Kære alle sammen.
Mange Tak for Brevene baade dem heri og dem I har sendt i Anledning af Bittens Ankomst
I kan tro vi er lykkelige for at det er overstaaet, det var jo ikke saa rart mens det stod paa, nu blev det jo heller ikke bedre af al det Vintervejr saa vi maatte vente saa længe efter Doktoren, det varede jo et Par Timer inden han naaede frem og baade Doktoren og Jordemoderen maatte hentes i Kane paa Stationen, det gjorde Arthur Madsen saa han var deroppe 2 Gange, Anker kørte dem saa op da det hele var vel overstaaet.
Det gik jo ikke helt saa glat som vi havde regnet med, jeg havde jo ellers været ved Læge og da mente han alt var som det skulde være, men det maa jo have forandret sig siden, i hvert Fald er hun baglænsfødt som man siger. Men i kan tro vi er lykkelige og taknemmelige for at vi har faaet en levende og velskabt Pige, men der var nu ikke meget Liv i hende lige til at begynde med, saa hun maatte i varmt Vand, have koldt Vand over sig, og endda have Klaps i Halen før hun gav Livstegn fra sig, hun havde ogsaa Navlestrengen to Gange om Halsen, Jordemoderen sagde ogsaa at det skulde da ogsaa være være saa helt galt det hele.
Hun ligner lige Anker med det helt mørke Haar og mørke Øjne, hun er ellers en lille god Pige det meste af Tiden, men kan ogsaa nok lave Vrøvl naar hun synes der bliver taget for lidt Hensyn til hende. Men I kan nu tro det er vidunderligt med saadan et lille Menneske, vi er vel nok lykkelige for hende. Naar nu bare hun maa blive en lille god og velbegavet Pige, der maa sprede Lys og Glæde omkring sig.
Man kan bare ikke rigtig se Fremtiden lyst i Møde, saa længe der er saa meget Ufred og Spektakel ude i den store Verden, bare det da ikke ender med en ny Krig, for da vil den nok blive langt værre ende den vi gik ud af, men vi har jo da Lov at bede og haabe paa at Freden maa holde i mange, mange Aar endnu.
Nu sendes I saa fjernt og nær de kærligste Hilsner fra Bitten, Anker og Gerda.

Modtaget d. 11. Marts Afsendt d. Marts

Kære Søskende!
Mange Tak for jeres dejlige Indlæg, nu maa jeg jo saa i Gang med at give mit Bidrag. Ja saa ser det jo da ud til, at vi endelig har faaet Has paa den kedelige Eftervinter. Her hos os er det dejligt mildt Vejr i Dag.
Ja jeg har jo saa besluttet mig til at rykke Teltpælene op til Maj, men jeg har endnu ikke truffet nogen endelig Bestemmelse, jeg har haft et Par Tilbud her fra Nabogaardene, som jeg dog har sagt nej til, jeg kunde tænke mig at faa en Plads som Enekarl, det tror jeg, man vilde have godt af, nu inden man selv faar noget, og det haaber vi jo stærkt paa skal lykkes os til næste Foraar.
Saa optaget som mine tre Brødre er, det er jeg ikke, jeg er vist nærmest det man forstaar ved et Hjemmemenneske, og det mener jeg for resten er en Dyd, ude er godt, men hjemme er bedst.
Ja jeg havde jo egentlig i de seneste Aar gaaet med det forfængelige Haab,at skulde være den første til at forøge Familien, men der kan man se at det er ikke altid det gaar som man har regnet med.
Hvad angaar Jens´s Forslag da kan jeg med det samme sige, at den har min fulde Tilslutning, jeg synes det er rart at kunde tage et nyt Stykke Papir, hvis man er uheldig med et Stykke.
Ja saa kom vi jo over Kommunevalget, og det blev jo igen Fremgang for Venstre. Og det synes jeg Venstre har fortjent. Jeg vil ikke begynde paa Politik, men jeg vil lige fremhæve et Par enkelte meget demokratiske Træk ved Knud Kristensen, han er dus med sine Folk og spiser sammen med sine Folk.

Ellers tror jeg næsten ikke, jeg har mere at fortælle denne Gang, saa jeg vil slutte med at sende jer de
kærligste Hilsener
fra Karen og Kristian

Modtaget d. 27 Marts

Kære Søskende
Mange Tak for Brevene.
Ja, jeg maa vel se at hitte paa lidt at skrive i den, jeg har ellers ikke oplevet saa meget.
Nu tror jeg næsten at jeg kommer paa Skolen alligevel, jeg var ellers ved at opgive det, da jeg kun havde faaet tilkendt 345 Kr, det vilde jo sige 69 Kr i Maaneden, og det koster 190 Kr. Men saa syntes Sinne og Tante Agnes, at jeg skulde prøve at gaa op i Magistraten, og det gjorde jeg saa, de viste mig saa ned i Undervisningsministeriet. Der har jeg været i Dag, de var mægtig flinke dernede, jeg var paa 3 forskellige Kontorer, og de undersøgte det saa, og den sidste sagde, at det var forkert, og jeg skulde nok faa de 520 Kr, saa jeg blev jo meget glad. Nu skulde jeg høre derfra om et Par Dage, saa haaber jeg ikke de snyder mig igen, 175 Kr er jo mange Penge for en fattig Pige, som jeg.
Jeg har været nede paa Banegaarden i Dag og hente min Lyntogsbillet, som Vagn har skaffet mig, den skulde hentes inden 1. April. Jeg rejser saa hjem Langfredag om Morgenen, jeg er saa glad for at jeg har faaet en Lyntogsbillet, det er jo meget hurtigere, og jeg har aldrig rejst i Lyntog før. Sinne rejser hjem den 6. April, saa hun kommer jo med til Barnedaaben. Det er jo spændende hvad hun kommertil at hedde, den lille.
I Morgen skal Sinne og jeg ud til Faster, det er jo Torsdag og Ediths Fridag, saa jeg er stadigvæk fri for at sende den.

Naa, men nu tror jeg ikke jeg ved mere at skrive denne Gang, saa jeg vil slutte med de kærligste Hilsner til jer alle fra
Astrid

Modtaget 28-3-46 Afs. Dst. Den 6-4-46

Kære Allsesammen!
Mange Tak for Indlæggene i ”de tolv”, som det var dejligt at læse, nu er det jo Slut med at gaa hjem og læse, hvordan de forskellige har det. Jeg er jo nu i fuld Gang herinde paa Dst. Og er forfærdelig glad for ar være her. Vi har en Masse at bestille. Om Eftermiddagen gaar vi i Skole, det er vel nok pragtfuldt at sidde paa Skolebænken igen, og det gaar ogsaa meget godt med at følge med. Vi skal have Eksamen først i Juni, saa er det jo spændende, hvad Karakter jeg kan faa. I Dag har vi været ved at skrive Ønskesedler om, hvem vi gerne vil bo sammen med, naar vi skal flytte paa Værelser, endnu bor vi paa Sovesalen, det er et dejligt Sted, vi er kun otte saa vi kan ikke saa nær fylde det hele, men man bliver saa dejlig rystet sammen heroppe. I Gaar havde vi fri og da var jeg ude ved en af mine Kammeraters Forældre, de bor i Hellerup ikke ret langt fra Mindeparken, der saa skønt derude.
Jeg blev ikke færdig med at skrive den anden Aften, saa nu maa jeg fortsætte. I Gaar den 9. April havde vi Aftenandagt i Kirken, hvor Forstanderen talte saa smukt og godt ud fra Ordet ” Kald paa mig paa Nødens Dag, saa vil jeg udfri dig, og du skal prise mig”. Han talte da om, hvordan Danmark var kommet i Nød den 9. April, og hvordanGud havde udfriet os, men havde vi saa ogsaa husket at prise og takke Gud derfor paa rette Maade. Jeg synes det har saa meget at sige os om at takke, for det er vi vist slemme til at glemme.
Jeg har fri de to første Paaskedage, da er det Meningen, at jeg skla op til ” Fasters Hus”, og det er Meningen, at jeg skal køre i Bil hjem med Hjortlunds, nogle af Fasters Bekendte, saa det glæder jeg mig til.
I Morgen skal jeg ind til Tante Agnes.
Forleden Aften var der en jødisk Dame, Fru Trier- Hansen, herude og tale om deres Flugt til Sverige, nej hvor talte hun godt, det var saa levende, og saa kunde man saa tydeligt mærke, at hun var en personlig Kristen, det lyste ligefrem ud af alt det hun sagde.
Til Slut de kærligste
Hilsner til jer
Alle sammen Edith

Modtaget d. 12-4 Afs. d. 19-4

Kære Alle!
Da alle I andre har takket for Indlæggene, maa jeg jo ogsaa hellere gøre det; Skik følge eller Land fly. Naa, men det er jo nu heller ikke nogen daarlig Skik. Derfor Tak alle sammen!
Jeg forundres i allerhøjeste Grad over Ediths Tidsregning, det er mig en Gaade, hvordan hun kan afsende Mappen den 6. April og saa skrive i gaar om den 9 April. I hvert fald saa har jeg modtaget Mappen den 12-4.
Jeg er hjemme pa Paaskeferie i Dag Skærtorsdag og i Morgen Langfredag. Endnu er der ikke ankommet andre end mig, menb Vagn og Joan kommer vist ind med Firetoget.
Naa, jeg blev afbrudt i Gaar, fordi en sand Strøm af Gæster væltede ind af Døren. Først Emil med Kone og Børn, og Johanne fra Grejs med Mand og Børn, hendes Børn er nogle ordentlige Tampe, skal jeg lige love for. Derefter fulgte Vagn og Joan og hendes Søster Lis. Joan havde forvredet Foden og havde ondt i det. Maaske bør jeg tilføje at Vagn og Joan havde faaet ”Lænker” paa. Hen paa Aftenen kom der saa et Par af Vagns Kammerater fra Vejle; saa vi havde Rykind næsten hele Dagen. Joan og Vagn var for resten skuffede over ikke at træffe Familien Pedersen hjemme, de var i Højen og præsentere den lille.
Vi har haft et Føl ovre ved os, som lige er død af Stivkrampe. Om Aftenen var den kvik nok, men om Morgenen da vi kom op laa den i de sidste Krampetrækninger, og vi maatte slaa den ned. Den blev kun et Par Dage gammel. Dyrlægen havde aldrig set at et saa ungt Føl var død af Stivkrampe, men mente, at det eventuelt kunne stamme fra Navlen.
I er vel for længst færdige med at saa Korn de forskellige Steder, det er vi ogsaa, men har endnu ikke begyndt at saa Roer.
Naa nu faar I ikke mere denne Gang, dog til Slut de kærligste Hilsner
fra Ove

N.B. Angaaende Jens´s Forslag, saa synes jeg ikke det er godt, jeg synes at den Maade her er nær det ideelle.

Modtaget den 20 Afsendt d 28

Kære Alle.
Ja saa er det blevet min Tur til at skrive i de tolv. Jeg er blevet en Dag for sent paa den, men det er jo ogsaa en travl Tid vi lever i. Jeg er hjemme i Dag det er Søndag. Der er ikke andre hjemme end mig. Gerda og Anker er lige flyttet om i Vigen i Gaar, de skal jo bo omme ved Kirstine Olsen, det er jo lidt Afsides men det er jo da bedre end hjemme. Ja omme ved Søren Kring har vi jo Travlt med at blive færdige mad at saa, vi mangler nu ikke merer end 3 Tønderland Roer, men det har vi heller ikke kørt Møj ud paa endnu. Ja Hans har jo travlt med at tjene Penge i den her Tid, han er jo gaaet sammen med en anden Mand i Tørvemosen, de har saa de tre Dage om Ugen hver, de regner mad at kunne holde 30 Krom Dagen, det er Akkordarbejde.
Angaaende Forslaget om løse Blade vil jeg indrømme at jeg sommetider har ønsket, jeg kunde kassere Arkene, men det er maaske ogsaa af Hensyn til mig det er foreslaaet.
Men nu er jeg ved at være søvnig, jeg skal vist ogsaa til at komme hjem i min Seng, Klokken er 10.

Hermed de Kærligste
Hilsner Gunnar

Sellerup Skov d 6/5 46

Kære Alle!
Mange Tak for Brevene. Nu er det vist paa høje Tid, jeg faar givet mit Bidrag til ” de tolv”.
I Fredags fik vi ca 525 Kyllinger, det gir jo en hel Del ekstra Ulejlighed. Hans er oppe hver anden Time om Nattten, tror jeg det er, for at fyre, nu sklude der jo ikke gerne dø alt for mange, lidt kan det jo ikke undgaas af saa mange. Det er sørgeligt saa mange Steder i Aar de dør i Massevis.
Det er vel nok smukt hernede i Skoven nu Bøgen er sprunget helt ud.
I Gaar var jeg sammen med de øvrige Børkop Spejdere ovre og pynte Kirken, det var jo i Anledning af den 5 Maj. Der var to Faner i Kirken, en fra vores Trop og en fra FDF Spejderne, den ene af FDF Spejderne som stod Fanevagt, var lige ved at besvime, men saa sprang der to Mand til og greb ham, den anden Fanevagt greb Fanen, saa Situationen reddedes. Efter Gudstjenesten blev der holdt Mindehøjtidelighed ved Aage Rosenkærs Grav, jeg vilde ellers saa gerne have været med men vi skulde jo med de andre Spejdere over i Gauerslund Skov hvor vi var Resten af Dagen. Næste Søndag skal vi staa Æresvagt ved et Bryllup, det er af Spejderne, som skal giftes.
Jeg har begyndt at spille Haandbold, nu vi har faaet Sommertid er det jo lyst længe om Aftenen.
Kristian og Astrid er vel de eneste der er flyttet til Maj, nu er det jo spændende om Kristian kan blive lige saa glad for den Plads som for den gamle.
I Torsdags var Pindehuggeren og Rundsaven her, i Aar har vi ellers faaet meget Træ, saa hvis ikke det slaar til i Aar, saa ved jeg ikke. Nu til Slut de

Kærligste Hilsner
til jer alle sammen fra Edel

København d 16/5 – 46

Kære Alle!
Rigtig mange Tak for Brevene. Vi herovre er enige om at det er bedre med en Bog, saa jeg har tænkt at købe en ny, hvis ikke der lyder et alt for højt Ramaskrig. Bogen her kan vist klare det til den naar København igen. Jeg maa bede Jer undskylde, at jeg har overskredet Tiden; men jeg ved ikke, jeg synes altid jeg har saa travlt, de sidste Dage har det været særlig slemt da har vi nemlig gjort Hovedrengøring paa Klinikken og det giver en hel Del ekstra. I Aften har Edith været her sammen med en Kammerat og Tante Agnes trakterede med Æbleskiver, de smagte vel nok godt, det er noget Edith kan lide, Edith laante Ingers Cykel, den staar nede i Vaskekælderen her og samler Støv, Inger har sikkert heller ikke noget imod det, hun havde laant Vagn den, og det Edith kører vil sikkert ikke slide meget paa den.
Jeg har Sommerferie 23/6, saa er det Meningen jeg tager en Tur til Bornholm sammen med Bjerre, i Aar kan man da faa en Billet.
Jeg fik Brev fra Astrid forleden, hun befinder sig godt nede paa Højskolen, og er kommet til at bo sammen med saadan en sød Pige. Vi har tænkt at tage ned og besøge hende en Søndag, der er saa smukt paa Møen, saa jeg haaber det bliver til noget.
Tante Agnes og jeg har ellers ogsaa planlagt en Tur til Malmø en Gang, men nu kan man desværre ikke købe Returbillet i København, saa det kommer nok til at knibe med de svenske Penge. Emil, Ingrid og Børnene har været en Tur herovre, vi var sammen med dem ude hos Faster sidste Fredag. Vagn har været oppe til Køreprøve i Dag og bestaaet, saa nu mangler han kun lige Bilen.
Tante Agnes og jeg var i Skoven sidste Søndag, hvor var der smukt, det maa der ogsaa være hjemme i Sellerup nu.
Mange kærlige Hilsner fra Sinne

Sellerup skov Søndag

Kære Søskende!
Ja nu har jeg haft Mappen saa godt og vel den Tid jeg maatte; men jeg sparer jo Portoen naar jeg sender den med Jens.
I sidste Uge har jeg været hjemme hele Ugen, da vi ikke har mere Læggeplads i Tørvemosen, ellers har jeg været der i Mosen 3 Dage om Ugen i 4 Uger.
Jordbærrene har staaet i fuldt Flor den sidste Tid, jeg tror ikke de har taget saa meget Skade af Frosten, de tidlige Kartofler gror ogsaa godt nu; men de blev nu hæmmet en Del i Væksten af Frostvejret.
Det er gaaet helt godt med at holde Liv i Kyllingerne; men de har lidt Kannibaltendenser, jeg havde dem ude første Gang i Gaar.
Der skulde komme Gæster fra Gl Sole Kl to, Skomagerens og Th. Nielsens.
Til slut de kærligste Hilsner
fra
Hans

Stadegaard d 2 Juni 1946

Kære Alle sammen.
Først vil jeg sige Tak for den Interesse I har vist mit Forslag i sidste Indlæg. Dog har jeg forgæves søgt efter en Begrundelse, hvorfor det skulde være mindre praktisk med en Bog med udskiftelige Blade, og saaledes altid have et passende Antal beskrevne og blanke Ark.
Men jeg bøjer mig for Flertallet. ” Demokratiet længe leve!” ” Thi kendes for Ret”: Den nuværende Form ER den ideelle.
Jeg har passet Køerne her paa ”Stadegaard” i Dag.
I kan tro vi har faaet nogen Regn i den sidste Uges Tid herude, vi har tyndet ca en Trediedel af Roerne, men i Øjeblikket er det næsten gaaet i staa paa Grund af Vejret.
Vi har faet en Andenkarl her fra 1 Maj, det er en Børnehjemsdreng fra Marielund Søndermarken.
Jeg var som Hans skrev hjemme i Søndags, de havde Gl Sole Besøg, Skomagerens og Th. Nielsen i 3 Generationer.
Om Aftenen var jeg til Bryllup i Haastrup, Otto Kring er bleven gift, og det var hos hans Svigerforældre, at Brylluppet stod. De har saa overtaget Gaarden, efter at Køerne paa 2 nær og Malkemaskinen er solgt, det var vist for at faa ordnet Pengesagerne. De har saa lavet af til de to gamle i den ene Ende af Stuehuset, de har for øvrigt skrantet noget den sidste Tid.
5 Sønner gift og bosat i samme Landsby har Markus K. nu, det er da vist enestaaende, Helveg bor i en Hus tæt ved Oskar Hansen, han har fast Arbejde ved M. Jørgensen Grejsdal.

Renskriverens kommentar: 
Her har åbenbart været et par billeder af Gerda, Anker og Birgit

Hermed de bedste Hilsener
Jens

Modtaget Grundlovsdagen Afsendt den 11. Juni
København 2. Pinsedag

Kære Alle.
Det er dejligt med Vandremappen, først og fremmest fordi vi paa den Maade regelmæssigt hører fra hinanden, og ogsaa fordi vi paa den Maade kan faa de nye Adresser på de forskellige ” Nomader” – og det er jo de fleste at os. Det er Kristian, der skal have en Lussing. Jeg synes vi ”Sjællændere” maatte holde os lidt mere i Kontakt med hinanden, og derfor er Sinne, Edith og jeg – og Astrid sikkert ogsaa – ” meget fortørnet” over, at du er flyttet uden at opgive os hverken Adresse eller Telefonnummer. Naar du faar Mappen fra Gerda, maa du meddele os, hvornaar du kommer til Bellahøj med dine Præmiedyr.

Efter Jens´s Brev er jeg for mit Vedkommende noget betænkelig ved uden videre at forsætte ”de tolv” paa den nuværende Maade, da jeg ikke, som Jens er sikker paa, at hans Forslag er i Mindretal. Af Brevene fremgaar det nemlig at Jens´s Forslag støttes af Kristian og Gunnar, mens Sinne, Ove og jeg er imod Forslaget. De øvrige: Hans, Gerda, Astrid, Edith og Edel har ikke givet Udtryk for deres Synspunkt.
Jeg synes derfor vi skal foretage en Afstemning, og lade ” Flertallets Ønskeblive Lov”. Da Sinne allerede har købt en ny Bog laver jeg en Afstemningsskema bag i denne. Desuden afsætter jeg et Par sider til ”Kommentarer”, hvor vi kan gøre Rede for, hvorfor man ønsker det ene eller andet System, for som Jens skriver, er der ingen der har begrundet, hvorfor vi er imod hans Forslag.
Det var en god Ide af Jens med Billederne, kan faa et Eksemplar fremkaldt til mig?
Edith har lige været til Eksamen og bestaaet med ug ÷ . Hun var vældig glad for Resultatet og det var ogsaa et meget fint Resultat – Bravo Edith:
Pinsevejret har været en stor Skuffelse. Jeg for mit vedkommende havde lejet et Hotelværelse i Humlebæk- ikke ret langt fra, hvor Joan bor i sin Sommervilla. Jeg kom Lørdag Aften og skulde have været der til 2. Pinsedags Aften. Men da Vejret var saa daarligt, tog vi begge ind til Kbh. allered Pinsedag om Middagen.
Nu skal vi snart til at spekulere paa Sommerferien, d.v.s. jeg har nu næsten allered planlagt min Ferie. Fra 30. Juni til 6. Juli skal jeg i KU´s Landslejr ved Graasten slot, og de sidste 8 Dage – antagelig sidst i Juli eller først i August skal jeg holde Ferie sammen med Joan i Sellerup og Vejle.
Nu maa begge Mapperne følges ad et Stykke Tid; men hvis Edel vil sørge for, at Hans og Jens ser den gamle Mappe, inden hun sender den videre, kan Sinne vist godt beholde den, indtil Inger kommer hjem og overetager Opbevaringen.
Til Slut de kærligste Hilsner til
jer alle fra
Joan og Vagn
P. S. Astrids Adresse er: Rødkilde Højskole Stege

Modtaget d. 12 Juni Afsendt d. 19 Juni

Kære Alle sammen.
Denne Gang syntes jeg ikke rigtig jeg har noget nyt at fortælle, men en lille Hilsen maa jeg jo have med.
Jeg har spekuleret meget paa hvad det rareste er enten Protokolform eller Løsblade og syntes egentlig begge Dele har sine Fordele. Skulde man kun tænke paa Nuet, vilde jeg foretrække Løsblade, men i Betragtning af at Brevene skal gemmes vil jeg alligevel tro Protokolformen er det bedste. Det er bare en Skam vi mangler Ingers Breve, der mangler jo alligevel noget og hvem ved, om hun kan stilles hjemme, naar først hun har været ude at prøve Vingerne.
” Til Lykke” med det fine Resultat Edith, du er vel nok en Perlehøne, maattte du bare blive ved at klare dig saa godt. Nu maa man jo ogsaa haabe Astrid maa blive glad for sin Gerning, naar bare hun er rask og stærk nok til det.
Ja, nu er Birgit jo blevet noget større og dygtigere siden jeg sidst skrev i 2 de tolv”, en 2- 4 Maaneder gør jo alligevel noget paa saadan en Størrelse, hun er vokset 14 cm og har taget en 5-6 Pund paa, saa nu er hun ikke saa tynd længere. Baronessen var hernede forleden Dag, og noget af det første hun sagde til Bitten var, at hun var godt i Stand. Hun er ogsaa ved at være sjov, hun pludrer op og siger a-buh, og hun er saa stolt af sit Smilehul, at hun viser det mange Gange om Dagen. Det er ogsaa saa sjovt at have hende i Bad, det kan hun saa godt lide, og hun er begyndt at pjaske lidt med Benene.
Du kan tro hun har haft god Brug af Støvlerne Joan, det ene Par er bare blevet for små, og Trøjen som var saa rigelig til at begynde med passer hende næsten bestemt nu. Det sammen gør den blå Dragt du gav hende Sinne, den den er saa sød til hende nu, men der er nu ingen Mening i al det Arbejde du gør for hendes Skyld, men vi er jo mægtig glade for det.
Regnen øser ned, hvor det trist at blive ved med, det er jo ogsaa galt med Jordbærrene.
De kærligste Hilsner til jer alle
fra Anker, Gerda og lille Birgit